Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak Najam proti králi Kublajovi směl sě protiviti, kapitole druhá.

Taková přičina byla jest, pro nižto jedinú, jak jest kraloval, na vojnu byl vyjel neb k boji. Léta od narozenie Božieho tisicího dvústého osmdesátého šestého strýc jeho jeden, jménem Najam, jsa v stáři let třiceti, jenž mnoho zeměmi od krále vládnieše, mladú marností vztrhne sě proti pánu svému Kublajovi brzce s velikú vojskú. A o to sě byl potázal s s jedním králem, jménem Kaydu, jenž bieše vnuk Kublajuóv, ale nenávidieše jeho. A tak ten jistý povolí onomu, a slíbí s ním sám leti, a přivésti s sebú svých sto tisíc rycířuóv, a tak seřknú sě, že sě mají spolu sjieti na jednéj rovni s svými zástupy, aby potom všickni spolu vtrhli do králových zemí. Najam pak ten jistý shledav čtyry sta tisícuóv, přijel na to miesto, jakož sě sřekli bychu, a tu krále Kaydu čekáše příjezda.

zpět na obsah - Další: Kterak sě král Kublaj připravil, kapitole třetí.