Česká čítanka - Polo- Milion -

O rázu peněžném velikého kám, kapitola XX.

Ráz penieze králova takovýto jest: Ze tří kuór dřeva morskéj jahody prostřední kuóru vezmúce, a ty dobře utvrdí a učiní jako papírový list, i zkrájie je na malé a věčšie kúsky, jakžto haléře nebo penieze neb groše,i vrazie na ně královo znamenie rozličné, podlé kteréhož znamenie jest cena jeho, tak že jeden ten malý haléř v téj ceně jest, jakžto turonský haléř, a jiní věčší v téj ceně jako puól benátského grošě. Třetí stojí za dva benátská, jiný za pět benátských a jiný za deset benátských, a jiný opět za zlatý, ješto slove byzancius, jiný za dva byzancie neb za tři neb za pět neb za deset. A těch peněz káže král veliký množstvie nadělati v tom městě Kambalu. A pod hrdlem ve všech královstviech, ve všech zemiech, kteréž podeň slušejí, jiného rázu nelze učiniti, ani kterém jiným tržiti ani sě odpověděti jich bráti kto smí. A také žádný cizozemec v zemiech velikého kám na jiné penieze tráviti nesmie. A také těch peněz neb toho rázu žádný jiný nedělá než úředníci královi jeho kázaním. Také často rozliční kupci z rozličných vlastí přijedúc do města Kambalu, přinesú s sebú zlato, střiebro, perly i jiné drahé kamenie. A to vše král svým úředníkóm kúpiti káže a platiti penězi svého rázu. A sú-li kupci z cizích zemí, kde ten ráz neběží, ale vyměnie je za jinú kúpi a do svých zemí vezú, a protož toho rázu žádní kupci nezavrhú. Také často přikazuje král v městě Kambalu, jestli že by kdo tu v městě měl zlato, střiebro neb které drahé kamenie, aby velmi brzo k jeho úředníkóm nesl a tu aby za to jemu bylo dáno těch peněz podlé pravé cěny bez jeho škody. A tak bez lidskéj všie škody král móž dobyti předivných pokladuóv bez čísla. Z těch také peněz svým služebníkóm a úředníkóm žold vydává, a také, což k dvoru třeba, to za ty penieze kúpí, a tak velikých peněz jako za nic nemá. A v tom každý móž zjevně znamenati, že veliký kám na ztravě, na bohatství a na pokladech všeckna kniežata v světě přepanuje. Neb všickni musějí ráz u jeho dvora kupovati. A ten tak ustavičně kují tak, ktožkolivěk jeho potřebuje kúpiti, všem bude jeho bez nedostatka hojně dáno, etc.

zpět na obsah - Další: O dvanásti vladařích jeho zemi, kapitola XXltá.