Česká čítanka - Polo- Milion -

O dvanásti vladařích jeho zemi, kapitola XXltá.

Má veliký kám dvanáste šlechticuóv neb pánuóv, jenž jsú vladaři nad čtyřmi a třiceti vlastmi, jichžto úřad jest voliti pány správce a úředníky v dřieve řečených vlastech a v jejich městech. Mají také královu lidu, kde v kterú chvíli přebývati mají, stánie uložiti a zjednati, a to, což oni zjednají královi, rozkázati, a král toho potvrdí svú mocí; což oni dějí, to má ustaveno býti, i slovú jejich jazykem steyng, to jest úřadníci najvyššieho dvora. Ti mají mnoho milosti a dobrodienie, komuž chtie učiniti, a protož je lidé u velikú čest mají. Těch přiebytek jest v jednom velikém paláci v městě Kambalu, jenž jim jest zvlášče k přebývání jich úřadu při praven, kdežto jsú jim a jich čeledi a úředníkóm a služebníkóm jejich pokojové krásní zděláni. A ti jisú páni neb šlechtici mají ihned ty, ješto při nich na právě sedají, a mají súdce a písaře, jenž radiece a píšíce jich přikázaním a úřadovi pomocni jsú.

zpět na obsah - Další: O množstvi stanovišč, kapitule XXIItá.