Česká čítanka - Polo- Milion -

O opatrnosti a o vzásobení proti neplodným a drahým letóm a o slitování nad chudémi, kapitole XXIII.

Po vše léta veliký kám posly své po zemích jemu poddaných šle, aby shlédli, jestliže která z jeho zemí má který nedostatek na obilí neb na kterých užitsích od kobylek neb od húsěnec, neb kterúkolivěk jalovostí že by potratila obilé své toho léta. A když jemu o takovém nedostatku z které země neb z města vzkázáno bude, ihned jim toho léta všickny dani odpustí. Také jim z svých stodol obilé káže poslati, což by jim dosti bylo k ztravě i k setí. A když sě dobrá léta a plodná zdařie, tehdy nakúpí veliké množstvie obilí, a to chová v svých stodolách léta tři neb čtyři velmi opatrně, aby neshnilo. A tak o všelikém obilém pilni jsú, aby vždy královy stodoly plny byly, aby mohl obmysliti v potřebu a v jalová léta těm, kdež by třeba bylo. A když v takovú chvíli obilé královo prodávají, tak mnoho za čtyři měřice od těch, ktož kupují, vezme, jakož by u jiného, ješto prodává, za jednu měřici musil dáti. Opět též, když šelma neb mor na dobytku jest, komuž sě tak na dobytku škoda stane, také jemu daň ob roku toho odpustí. Také jednomu viece, druhému méně, podle toho, jakž kto škodu vezme, a těm také káže svého dobytka uprodati. Na najjmenovitějších cěstách téj země Kataj a po jiných okolních zemiech káže král ščepóv nasaditi neb kteréhožkolivěk dřievie nedaleko jedno od druhého, aby ti, ktož cěstú jdú, s pravéj cesty nesblúdili, neb po takových cílech sě lidé spravují. Také činí jedno viec nemalé chvály dóstojno, že káže popsati a znamenati počet téj čeledi u městě Kambalu a jména jejich, kteříž obilé nemají, ani sobě zač kúpiti mají, aniž mohú, a těch jest tu velmi mnoho. A takém všem káže obilé, což jim do roka třeba, z svých stodol dáti na všaké léto. Chleba také u jeho dvora, ktožkolivěk prosí, žádnému neodpovědie. Také nenie ve všem rocě toho dne, který by nepřišlo k dvoru chleba prosiec žen i mužuóv na třicet tisíc. A protož že žádnému chudému chleba neodpovědie, velikého kám chudina za boha jeho má.

zpět na obsah - Další: O tom pití, ješto miesto vína dělají, kapitola XXIIIItá.