Česká čítanka - Polo- Milion -

O hradu Kaykuy, a kterak král z toho hradu zrádně jat byl a vydán popu Janovi, XXVIIII.

Za tiem městem Pyamffu dvú dní cesty jest hrad velmi krásný Kaykuy, jenž ustavil král jeden jménem Darius, jenž byl nepřietel velikého krále, jemuž říkáchu pop Jan. Pro toho města mocnost král tento málo jemu mohl uškoditi tomu Dariovi, pro něž sě jest byl velmi zamúcil pop Jan, že jeho přes moc dobyti a přemoci nemohl. Na jehož dvoře bylo jest sedm jinochuóv, jenž jsú sě pod slibem zamluvili, že chtie toho krále Darí jmúce, i přivésti jemu. Tehdy on jim mnoho slíbil, ač to konati budú, což jsú sě zamluvili. A ty pod skrytú chytrostí, neumějě sě vystřieci, přijel je sobě v službu. A tak ti jistí v plných dvú letú nemohli jsú srdce svého zlostí naplniti. A když jim již velmi věřil, v jednéj chvíli pojem je s sebú a jiných také něco málo kratochvíle dle sjel s nimi s hradu za jednu míli. Tehdy ti zrádci chvíle své zlosti vymyšlenie uzřevše, své meče naň vytrhnúce, jemu jej přivedli, popu Janovi, jakož jemu biechu svú lstivú věrú slíbili i byl jest tiem velmi vesel, a na znamenie své velebnosti kázal jej vésti k stádu k svým pastuchóm, aby s nimi dobytka hlédal, a kázal jeho dobře střieti. Tehdy po dvú letú, kteréž jest s pastuchami bydlel, kázal jej král před sě přivésti v královskéj přípravě, i řekl jemu: Nuž již móžeš dobře věděti, že moc tvá nic nenie, když sem tě kázal v tvém království jieti a dvě léta stádo mé pásti; a kdybych chtěl, mohl bych tě zabíti, a žádný živý z mých rukú nemohl by tebe vyníti. A on sě k tomu ke všemu seznal. Tehdy král Jan die: Poněvadž svými ústy sě znáš, že proti mně nic nejsi, od téjto chvíle chci tě za přietele mieti a za svitězení chci dosti mieti na tom, že sem tě mohl zabiti. A tak dada jemu koní dosti a tovařišuóv, káže jej počestně na jeho hrad dopraviti. A tak ten jisté král, doňovadž jest živ byl, popa Jana ctil a chválil a ve všem, což jemu libo bylo, poslušen byl.

zpět na obsah - Další: O velikéj řěce Karamoram, kapitule XXX.