Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak sě král Kublaj připravil, kapitole třetí.

Zatiem král Kublaj to vše zvěděv, což oni jednáchu, a v ničemž sě toho jejich sdýchanie nelek, přisáhl, že nechtě koruny královskéj nikdy na sě vzieti, než až by sě nad nimi pomstil jejich zrady a smělosti. A tak ve dvú a dvaceti dnech zbéře tři sta tisícuóv z těch jedno, což jich tu bieše v blíztě okolo města Kambalu. A tato příčina bieše, proč jest věčšího vojska neshledal, proto: neb chtěl brzcě na nepřátely udeřiti; aby, když by se byl déle meškal, věčší lid zbierajě, k vědomí to Najamovu nedošlo, a tak zvěda, vystřěhl by sě, že by ovšem nebo zasě postúpil, aneb by na bezpečnějšie miesto vojsko převedl. A protož nechtěl zástupuóv svých, kteréžto byl vyslal k vybojování rozličných vlastí, zasě od volati, neb by byl mohl, když by chtěl, v málo měsiecích řitieřstva i pěšcuóv tak veliký mnostvie míti toho lida, jakžto bez čísla zdálo by sě k vieře nepodobné. A za tiem přikázal král všech cest dobře střieti a velmi snažně, tak aby Najam sě nevystřěhl, předvěda jeho příjezd. Neb mnozí jdúce a vracujíce sě od králových strážných, byli zjímáni. A protož Najam, by jej král měl připásti, zvěděti nemohl. I poradil sě jest prvé král Kublaj s svými hvězdáři o to, kterak by sě jemu tu zdařiti mělo. Tehdy všichni hvězdářie z spo lečnieho súdu svého spatřenie odpověděli královi, že má počestně nad svými nepřáteli svítěziti etc.

zpět na obsah - Další: Kterak jsú sě spolu bili, kapitole čtvrtá.