Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak jsú sě spolu bili, kapitole čtvrtá.

A protož shledav král Kublaj svú vojsku, vzdvihl sě jest s v jiezdu, a ve dvaceti dnech přijel jest k téj rovni, ktežto Najm krále Kaydu vojska ku pomoci čakáše. Tu noc Kublaj s svú vojskú pod jedním chřibem odpočíváchu, ale lid Najamóv na rózno sě rozloživše beze všeho oděnie po téj rovni, rozličné kratochvíle mějiechu, žádnéj péče nemajíce, by se jim co mělo přihoditi. Tehdy pak velmi ráno král Kublaj vjeda s svými na ten chřib, všecko svéj vojsky rytieřstvo rozdělí na dvanáste haufů, takže v každém haufě bieše třiceti tisíců. A pak pěšce podlé rytieřstva tiemto řádem byl jest zřiedil, že v některých haufiech dva pěšce postavil jest kopie v rukú držiec s obú stran podlé každého rytieřstva, doněvadž pěšců býti mohlo. A sám král Kublaj bieše na některakém divném dřevěným hradu, kterýžto hrad čtyři slonové nesiechu, a tu bieše vyvěšena jeho králova korúhev. A když zazří vojska Najamova korúhve a vojsky krále Kublaje, velmi sě užasne a také ještě nebieše přijela vojska krále Kaydova. Tehdy Najam, jenž pod stanem s svú ženimú, kterúžto s sebú byl přivezil, spáše, byl od svých ubuzen, velmi sě lekne. Avšakž čímž najspieše mohl, zatiem doněvadž ony doluóv jediechu, on své haufy také řiedil. Tehdy král Kublaj své haufy okolo Najamova vojska šikuje. I jest obyčej všech Tateruov najprvé, než v hromadu udeřie, v trúby trúbiti i na všicky na jiné nástroje bíti, což k boji příslušie, a vysokým hlasem spievati a potom k zavolání kniežete vojsky boj počíti. A tak když již obojie vojsko své piesni dokonají, tehdy Kublaj zvolá a inhed obě strany na sě udeřie, boj počnú. A když sě již tu bijiechu a střieléchu, bieše v povětří šípuóv nepodobné mnostvie, že sě viece zdáše, by hustý příval neb déšč šel, nežli šípy. A když již šípy neb střely vystřieléchu, tehdy meči, kopími jachu sě bíti, a bieše Najam viery křesťanské, ale ne bieše následovník skutkuóv víery, a také na své zvláščí korúhvi nesíše znamení kříže svatého a mnoho křesťanuóv s sebú mějieše. I tepiechu sě tak od jitra až do velikého poledne tak, že z obojie vojsky mnoho jich zbito. Napósledy, když již Najamův lid ustavše a chřbet obrátivše, král Kublaj svítězil, a tak miestě na tom množstvie bez čísla lidu Najomova zbito jest a sám Najam jat a královi přinesen jest.

zpět na obsah - Další: O smrti Najamově, kapitule pátá.