Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti Toloman, kapitole čtyřidcátá sedmá.

Vod téj vlasti Amu na vzchod slunce za osm dní cesty jest jiná vlast jménem Toloman, jenž jest podrobena panství velikého kám, a má řeč vlášční a modly následují. Tu jsú mužie sliční a sličné ženy, ale smědé barvy. Měst tu mnoho jest a hraduóv mnoho, hory veliké, mužie silní a udatní v odění a rozumu. Mrtvých svých těla pálí, a kosti sberúce v truhlu dřevěnú skladú, a v některéj jěskyni v horách schovají, aby jich žádný člověk ani která zvěř došel. Zlata mnoho veliké jest. Porcelány z Indie, o nichž svrchu praveno jest, trh dějí miesto rázu penieze.

zpět na obsah - Další: O vlasti Cyngny, kapitule XXXXVlII.