Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti Cyngny, kapitule XXXXVlII.

Vyndúce z téj vlasti Toloman, přijde do vlasti Czingny ke vzchod slunce, a jest jíti podlé jednéj řěky dvanáste dní cesty a tu jest mnoho měst a hraduóv. Potom jest přijíti k městu Simulgu, a to jest velmi veliké a zšlěchtilé, a jest podrobeno velikému kámovi a lidé tu modlosluhy jsú. V téj vlasti dělají velmi sličný plátna z kor některakového dřěva, a v tom létě chodie. Mužie udatní jsú v odění a silní. V téj vlasti také množstvie jest lvóv, že žádný nesmie v noci kromě domu spáti, neb lvové každého, kohož rak naleznú, žerú. Lodie také, kteréž po téj řěcě jdú, pro strach lvóv nesmějí žádné k břehu přivázati, ale prostřed řěky stojie, neb lvové v noci vcházejí v ty lodie, kteréž k břehu přivazují, a kohož v nich naleznú, žerú. A jakžkolivěk lvové v téj zemi velicí a ukrutní jsú, avšak jsú tu psi tak smělí, že lva každého podstúpiti smějí a naň udeřiti, ale musí, aby vždy dva psi s člověkem byli, neb kdyžkolivěk který rozumný muž na koni po poli jede, maje s sebú dva psy, často lva uhoní a zabie. A tak když sě jim lev ukáže, ihned psi s velikým ščekáním po něm běžie; jestliže člověk na koni s střelbú po nich jede, psi lva kúší v zadek, v stehně nebo v uocas, a lev sě na ně ihned obrátí, a psi sě jemu umějí velmi dobře vystříhati a z rány vyvrci, že jich uraziti nemóž. A lev předse běží a psi opět ščekajíce, chutně za ním a kúšíce jej. A tak lev bojě sě, aby jiných psóv k němu nepřiščekali aneb lidí, a protož sě obracije tak zlehky bez běhu, když uzří silný strom, zadkem sě k němu obrátí, aby jeho tu psi kúsati nemohli a očima sě k psóm obrátí. A člověk ten jiezdný střielé naň viec bez přestánie, tak že lev často velmi raněn bývá, neb lev jest psóv velmi pilen, a tak člověk svobodně muóž k němu střieleti, že jej do smrti ustřielé.

zpět na obsah - Další: O městu Kakanfu a potom dále o jiných městech.