Česká čítanka - Polo- Milion -

O vlasti Mangi a o milosti a spravedlnosti.

U velikéj vlasti Mangi byl král jeden, jménem Fakfur, mocný a přebohaté, aniž bylo toho času které kniežě věčšie kromě kám než on. Královstvie jeho silné bylo a měli je za nedobyté, a žádný sě oň pokusiti nesměl. A protož ten král i vešken lid jeho neměli obyčěje k odění. Každé město v téj zemi bylo jest okopáno přiekopami hlubokémi vody plnými. A ty přiekopy tak široké byly, jako móž lučišče vystřěliti. Koní neměli, neb sě žádného nebáli. Král ten jiného nic nečinil, ani co měl za kratochvíl, než aby rozkošně jedl a pil a dobré bydlo měl. Panicóv měl do tisíc a poctivě bydlel velmi. Pokoj, spravedlnost a milosrdenstvie velmi milováše. Neb ve všem jeho království velikej pokoj bieše a žádný svého bližního na ničemž uraziti nesměl, neb král všem spravedlnost choval. Často řemeslničí krámové přes celú noc otevřeni stáli a žádný do nich vjíti nesměl, ani kteréj škody učiniti. Všichni pocestní lidé i ve dne v noci po všem asb království bezpečni beze všeho úrazu, kamž kto chtěl, jdiechu. Byl také ten král lítostivý a milosrdný ke všem, ktož který nedostatek mějiechu. Na všaký rok sbierat kázal dietky od mater svých zavržené do dvaceti tisíc, a ty všickny svými náklady cně chovati kázal. Neb v téj zemi obyčej, že matery dietky své zamietají, když jim nemají pokrmu dáti, aby ho jiné vezmúce odchovaly. A ty dietky, kteréžto král sbieráše, rozdává je bohatém královstvie svého, jenž dětí svých nemajíce; aby jě sobě za syny volili; aneb když dorostly, vdával je k manželstvu a dobrú jim potřebu dával etc.

zpět na obsah - Další: Kterak Baljatn vojsky velikého kám přemohl.