Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak Baljatn vojsky velikého kám přemohl.

Léta od narozenie Božieho tisícího dvústého šedesátého osmého veliký kám Kublaj královstvie Mangi tiemto obyčejem sobě podrobil. Poslal tam jednoho z svých kniežat, jménem Bajam Chynsam, naším jazykem Bajam, jako by řekl sto ok, jakžto Bajam sto ok maje. I dal jemu veliký zástup jiezdných i pěších a mnoho lodí, aby sě brali do téj vlasti Mangi. A tak najprvé došel prvého města Kanjganguj, otázal měščan, chtěli-li by jemu holdovati. A když oni odpověděli, že nechtie, on to uslyšav žádného jim protivenstvie neučinil. Vjel k druhému městu, a tu jemu taktéž odpověděli, že nechtie jeho poslušni býti. Odtud šel k třetiemu, potom k čtvrtému až k pátému, a ode všech jednostajně odpověd vzal jest, že nechtie veň slušěti. Nic sě jest nebál za sobú nepřátelských měst nechati a dále jeti neb vojsko s sebú veliké měl a velmi dobré, neb s sebú mějieše mužě velmi udatný bojovníky. A veliký kám jiné vojsko po něm poslal velmi veliké. A tak přitrhl k šestému městu s velikú silú a mocí jeho dobyl. A tak jeda pořád, dvanáste měst v krátkém času dobyl; i zžasnú sě srdce mužóv královstvie Mangi. A Bajam k královskému a k najvěčšiemu městu Kuynsaj přitáhl a tu své vojsko zšikuje u toho města. Tehdy král téj země Mangi, jenž tu svój dvór držieše, uslyšav udatnost a sílu Tataróv, velmi sě lekne; a tak vsěda na lodie s velikém zástupém, béře sě do někakých ostrovóv nedobytých, maje s sebú lodí na tisíc. A to město Kvynsaj královně v stráži poručí a ostaví jí tu lidu veliké množstvie. A královna ve všech věcech opatrně sě majíc, s svými pány k obraně zemské pilna bieše. A když slyšieše, že kniežě vojska tatarského, ješto slove Bajam Chynsam, inhed všecka ztrne, neb slýchala od svých hvězdářóv a mudrcóv, že toho města Kvinsaj žádný nikdy nemóž dobyti, než ktož by sto ok měl. A to sě ovšem nepodobno zdálo, by který člověk mohl býti, ješto by měl sto ok; protož žádného sě nebála. A tak přivolavše kněze taterské vojsky Bajam, poznavše jeho příjmie, královstvie i město jemu dobrovolně a svobodně poddá. Uslyšavše to všickna města královstvie Mangi, k přikázaní velikého kám a ku poslušenství přistúpili, kromě města Saynfu, jenž tři léta k jeho poslušenství přistúpiti nechtěli. A královna brala se k dvoru velikého kám, od něhož byla s velikú ctí přijata. A král, muž její Farfur, jenž sě byl bral , do těch ostrovóv, doněvadž je živ byl, odtud sě vrátiti nechtěl, až tam i umřel etc.

zpět na obsah - Další: O městu Kojgajnguj.