Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Synguj a o velikéj řěce Kvyan.

Odejdúce od toho města Sczianffu patnáste mil přes syrochum, jest jedno město řečený Synguj nevelmi veliké, ale lodí má veliké množstvíe, neb leží nad jednú řěkú, jenž v světě věčšie nenie, jenž slove Kvyan. A ta řěka má na šíř deset mil a někdy osm i také šest, a iná na dli viece než sto dní cesty. Na téj řece viece jest lodí nežli na kterém moři ani na ktexéch řěkách, i viece kúpí vezú než po všech zemích. Neb já Markus viděl jsem na znamenie divu lodí města toho viece než pět tisíc, vezúce sě po téj řěce. A každé město, jenž nad tú řěkú stojí, ješče viece lodí má než to město Synguj, neb jsú věčšie města. I jest nad tú řěkú měst na dvě stě i viece. A je ta řěka skrze šestnáste vlastí. A každá lodí těch vlastí jediným krovem jest přikryta, aniž má viece než jediný slúp pro oponu. Váha najvěčšie, kerúž móž uvézti jedna lodí, váží jako čtyři tisíc tantaruóv. Ale jiné lodie unesú jedno, což by mohlo vážiti dvanáste tisíc tantaruóv, berúce tantaróv podlé obyčeje lodí benátských. A tak jest váha lodí mězi čtyřmi a dvanáste tisíc tantaróv, mezi těmi počty přičiňujíce neb umenšujíce podlé velikosti lodí a kúpenie. Ale některaké pletenice dělají ze třtie velikého, o němž svrchu praveno jest, jenž má na dli patnáste kročejí. Těmi pletenicemi neb húžvěmi táhnú lodie kteréžkolivěk po řěcě, ščiepají to třtie a ty třiesky pletú v hromadu, tak že z toho dlúhý provaz učinie. A tak některé ty húžve jsú na dli na tři sta kročejí a jsú silnějšie než konopní provazi.

zpět na obsah - Další: O městu Kajkuj.