Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Chynchinguj, a kterak měštěné v něm zmordováni jsú.

Po odejdení od města Czingianfiu jest jíti tři dni cesty přes syrochum. A po cestě najde měst a městěček dosti, veliké kúpě a mnohých řemesl, pak dále po třech dnech cesty jest město Chynchinguj zšlechtilé a velmi veliké, v němžto jest všeho dobrého k jedení a k pití dosti. Kdyžto Bajam, knieže vojska velikého kám, posílal své vojsko k dobývaní měst téj vlasti Mangi, i poslal jest byl do toho města Chynchinguj křesťanóv mnoho, jenž sloviechu Alani. A když města silně dobýváchu, ti, jenž jsú v městě byli, jsúce přemoženi od těch, kteříž jich dobýváchu, město jim svobodně dali. A tak všecka vojska vjela pokojně do města, žádnému nepřekážejice viece, poněvadž sě dobrovolně velikému kám poddali. A tak ti Alani, jakož města dobyli, nalezli tu v městě vína dobrého dosti, jehož jsú tak mnoho pili, až jsú sě všickni spili. Pak večer jsúce tiem pitiem obtieženi, tak je sen velmi mořil, že jsú všickni spolu zesnuli a žádnéj stráži sobě neučinili. Uzřěvše to měštěné, ješto je dřieve pokojně byli přijali, udeřiece na ně, když spáchu, všecky zmordovali, tak že žádný z nich ovšem neušel. Tehdy Bajam to uslyšav, poslal na ně velikú velmi vojsku lida. A když jsú města mocí dobyli, na pomstu téj nevěry kázal všecky měštěny meči zmordovati.

zpět na obsah - Další: O zšlechtilém městu Synguj tu píše.