Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak král Kublaj Saracénóm přemlknúti kázal, že jsú směli haněti Spasitele, kapitola šestá.

A když Židé a Saracéni, jenž biechu v Kublajově vojščě, počechu křesťanóm, jenž biechu s Najamem přijeli, přimlúvati, že Kristus, jehož kříž Najam na svéj koróhve měl, ani jemu ani jeho lidu pomoci mohl, a tak na všaký den nestydiece sě ani bojíce Kristově posmívati moci, křesťanóm tesknost činíchu. Tehdy křesťané ti, jenž se biechu králi Kublajovi poručili, a tu žalost a protivenstvie, co jim činíchu, žalovali jsú jemu. Tehdy on i Židy a Saracény s křesťany spolu svolav, řekl křesťanóm: Ač váš buóh a jeho kříž nechtěl Najamovi pomoci neb pomocen býti, neroďte sě za to styděti, neb buóh dobrý a spravedlivý nespravedlnosti a nepravosti pomáhati nemá. Najam pána svého zrádce byl a v nespravedlnosti jsa sě protivil, a tak v téj zlosti jsa, boha vašeho pomoci svéj zlosti žádal. A proto váš buóh dobrý nechtěl ssa s jeho hřiechóm přikládati. A protož Židóm, Saracénóm, i všem jiným přikazuji, aby žádný pro tu věc bohu vašemu ani kříži viec potom sě neporúhal. A tak sě jest stalo, že žádný potom jim z toho nepřimlúval. Král Kublaj to zjednav, do svého města Kambalu s radostí sě vrátiv potom nikdy sám s vojskem proti nepřátelóm nevyjezdil, než syny své neb pány, kamž třeba bylo s vojskem posílal.

zpět na obsah - Další: Kterak daruje veliký kám rytieře své, když vítězstvie obdržie, kapitule sedmá.