Česká čítanka - Polo- Milion -

O zšlechtilém městu Synguj tu píše.

Synguj jest město, jehož okrsek jest mil šedesát. Tu jest lidu veliká věc. A tak jest ta vlast Mangi lidu plna, že kdyby ten lid vešken udatný v odění byl, všeho světa dobyti by mohli a přemoci. Ale kupcuóv a řemeslníkuóv mnoho jest a mnoho lékařuóv a mudrcuóv mezi nimi jest. V tom městě mostuóv kamenných jest do šesti tisíc tak vysokých, že pod každý z nich móž s gallií, s tú lodí, volně podjeti. A také pod mnohémi mosty z těch jistých dvě gallie mohú spolu jeti. Na horách města toho roste kořenie to, ješto slove reubarbarum. Tu roste zázvora také množstvie, že za jeden střiebrný benátský dali by osmdesát liber zázvora nového a velmi dobrého. To město má pod sebú jiných měst šestnáste, mnohé a kúpě a mnohých řemesl. Měščené v tom městě Synguj téjměř všickni v postavcových rúšiech chodie, neb tu mnoho postavcuóv dělají; i slove to město Synguj, to jest město zemské. A druhé město velmi veliké slove Kvynsaj, to jest město nebeské. A ta sobě jména obdržala ta města, neb na vzchod slunce jsú najzšlechtilejšie města.

zpět na obsah - Další: O divném městu Kvynsaj tuto píše sě.