Česká čítanka - Polo- Milion -

O užitciech, jenž béře veliký kám z Kvynsaj a vlasti Mangi.

Již budem praviti o jich užitciech a platu, které veliký kám béře z města Kvynsaj a z vlasti Mangi. Na všaké léto vezme od soli, ješto dělají v tom městě Kvynsaj a v těch krajinách okolo něho, osmdesáte vah zlatých, kterážto váha slove vlasky tomajn. A každý tomajn sáhne k osmi tisícóm zlatých, ješto slovú saguj, a ten sagyum viece váží než florenský zlatý. Pak od jiných kúpí a od jiných věcí kromě soli béře veliké dani bez čísla. V téj vlasti viece mají cukru než ve všech jiných vlastech ve všem světě. Jest také tu veliké množstvie všelikakého kořenie i drahé vóně. Všelikého kořenie drahého béře veliký kám ode sta měr pól čtvrty miery. Takéž ode všech jiných kúpí, což jich tu bývá, vždy béře ode sta měr puói čtvrty miery, od vína pak, ješto dělají z rýžóv a z rozličného kořenie, velikej požitek béře a od hedvábie, jehož jest v téj vlasti Mangi veliké množstvie, béře ode sta měr deset měr, když prodávají. Od mnohých také jiných věcí dávají deset měr ode sta měr. A já Markus slyšal jsem, počítajíc sumu jeho užitkóv, kteréžto veliký kám béře z královstvie Kvynsaj, jenž jest devátá čést téj vlasti Mangi, a shledáno bylo, že ti jeho užitkové kromě soli sáhnuli do roka ku patnásti tisíc tisícóv a šest set těch zlatých, ješto slovú sagyum.

zpět na obsah - Další: O městu Tampynguj a o jiných mnohých městech takto.