Česká čítanka - Polo- Milion -

O městu Zaytem a o břehu zšlechtilém.

Minúce ten potok dřieve řečený, jest jíti pět dní cesty přes syrochym, a na téj cestě jda, nalezne měst krásných a hraduóv mnoho a vsí, kdežto jest všeho dosti, což k ztravě slušie. A má ta jistá vlast hory a lesy, v nichžto naleznú kafr. Přédúce těch pět dní cesty, nalezne město Zaytem, jenž jest velmi veliké a má břěh velmi zšlechtilý, k němuž přicházejí lodie z Indie s rozličnémi kúpěmi, tak že za jedno lodie, jenž jde s pepřem z Alexandrie, aby odtud potom byl nesen do zemí křesťanských, k tomu břěhu scházie se jich sto, neb jest ten břěh ze dvú najlepší a najvětší, což jich v světě jest, pro množstvie a velikost kúpě, což jie tu přivozie k tomu břěhu. I má veliký kám od toho břehu veliký požitek, neb každá lodí platí ze všeho svého kupečstvie z každého centnéře deset měr. A lodí béře za svój přívoz od kupečstvie mír třidcet od centnieře. Ale od pepře čtyři a čtyřicet měr béře od centnéře. Od dřeva aloe a od sandalóv a od jiného hrubšieho kupečstvie béře za centnéř čtyřidceti měr. Protož kupci platie všickno spolu, sečtúce dani královy, od přívozu všeho kupečstvie svého, což jeho přivezú k tomu břěhu. V tom městě všeho, což k ztravě třeba, veliké množstvie jest. V téj vlasti jest město Tynguj, v němž velmi čisté mísy dělají z hlíny, jenž slove porcelána. V téj vlasti, jenž jest jedna z devieti čéstí Mangi, mají svú zvláščí řeč. Z toho královstvie má veliký kám tak veliký užitek nebo věčší jako z královstvie Kvynsaj. O jiných královstvích Mangi nechám pravenie pro krátkost, neb by přielišná dlúhost byla těchto knih, bych měl zvlášče psáti o každém království jeho. A protož musím sě bráti k Indie, kdež sem já Markus najdéle přebýval, o níž jest mnoho velikých věcí a předivných popsati. A tak konec druhých knih. Amen.

zpět na obsah - Další: Popsánie lodí v Indie.