Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak daruje veliký kám rytieře své, když vítězstvie obdržie, kapitule sedmá.

Hajptmany svých zástupuóv, když v kterém boji vítězstvie obdržie, tiemto obyčejem ctí; toho, jenž dřieve bieše ustaven nad sto rytieři, ustaví jej nad tisíc rytieři. A tak všelikých výšež na vládaní povýší a dává jim rozličné zlatice i střiebrnice. Dává jim také dsky hamfeštové milostí svých, tak že což jim milostí kterých neb svobodství podá, tu vyryto na těch dskách bývá, tak že na jednéj straně toto písmo ryto bývá: pro velikú poctivost a pro velikú milost, kterúž jest našemu ciesařovi ukázal, jméno velikého kám bud požehnáno. A s druhé strany téj dsky vyryt jest lev s sluncem a s měsiecem, aneb obraz toho sokola neb ptáka, ješto slove gryfalk, nebo rozličných jiných zvieřat. A ktožkoli má tu dsku se lvem a s sluncem a s měsiecem, když ven na jivo vynde, přikryje se krásně pláščem na znamenie velikéj moci a zvláščnosti. A ktož pak má na svých dskách obraz toho ptáka grifalka, muóž s sebú všicko nésti z jednoho miesta na druhé, kterémužkolivěk kniežeti neb králi v službu jede. A tak velmi dobrým řádem všickny věci zřiezeny sú, v čem má poslušno býti těch, ktož takové dsky mají. Pakli by kto toho všeho podlé vuóle jeho, ktož ty dsky má, poslušen nebyl a podle toho, jakož zápis ukazuje, jakžto protivník velikého kám má smrt trpěti.

zpět na obsah - Další: O dvornosti krále Kublaj, kapitola osmá.