Česká čítanka - Polo- Milion -

O dvornosti krále Kublaj, kapitola osmá.

Král Kublaj jest velmi sličný, vzrostu prostředního, také ani velmi tlustý ani churavý. Tvář má červenú a světlú, oči černé, nos velmi sličný, a tak všech úduóv svých zpósobilý. A má ženy čtyři, kteréžto má za pravé manželky. Jeho prvorodný syn s prvú ženú po jeho smrti má sě v královstvie uvázati. A každá z těch čtyř má dvór svój zvláščí králavský a palác vlastní, a má každá z nich tři sta panen vybraných a komorníkuóv mnoho, vše kleščených, a jiných čeledínuóv bez čísla, tak že každý z nich čeledi mužuóv i žen, do desěti tisíc. Má také král ženim mnoho. Jest také mezi Tatary některaký jiný lid, ješto slove Ungrach. Ti lidé ženy mají velmi krásné a velmi dobrých mravů a obyčejuóv, z nichžto chová vybraných v svém paláci sta v počtu, jenž s jsú poručeny v stráži a v péči dobře urozeným a šlechetným ženám, a ty jich velmi pilně střehú. A ty šlechetné ženy, ješto jich střehú, musejí pilny toho býti, byla-li by která z nich nemocna neb měla-li by kterú poškvrnu nebo vadu na sobě. A tak kteréž žádný vady na svém životě nemají, těch královi chovají, že šest z nich tři dny a tři noci královy komnaty střehú, a když král jde na pokoj aneb když vstane, vždy při něm jsú i na jeho loži ležie. A pak čtvrtý den jiných šest po těch prvních tam vende, a opět takéž tři dni a noci v témž úřadu při králi jsú. A tak vždy po třetiem dni jedny po druhých v témž čísle a v týž úřad vcházejí, až sě tak všech sto zřiedí. Od dřevních pak čtyř vlastních žen má král dva a dvacět synuóv a první ženy první syn slove Chynchym, jenž měl po otci v královstvie vstúpiti, ale že jest prvé umřel než otec jeho, protož syn jeho Temur podlé práva má vstúpiti v královstvie po svého děda smrti, neb jest syn prvorozený; i jest ten Temur velmi šlechetný, udatný a opatrný, tak že jest již mnoho vítězatví v bojích obdržel. A od děvek má král Kublaj synuóv pět a dvacet velmi šlechetných, jenž všickni velicí páni jsú.

zpět na obsah - Další: O divném paláci, jenž jest v Kambalu, a divnej rozkoši, kapitola VIIIItá.