Česká čítanka - Polo- Milion -

O divném paláci, jenž jest v Kambalu, a divnej rozkoši, kapitola VIIIItá.

Po tři měsiece v roce, to jest prosince, ledna a února, král Kublaj v svém královském městě ustavičně přebývá, v kterémžto městě takový palác králů jest. Najprvé všecken palác v okršku má širokost na čtyři míle, a jest na čtyři hrany, tak že na každú stranu jest jedna míle. A jest zed toho paláce hrubá velmi, jenž má výši deset kroků, a všickno zevnitřnie líce všudy bielú a červenú barvú jest zmalováno. A v každém kútě téj zdi jest jeden krásný a veliký palác. Jest také na prostředku podle každé zdi se všech čtyř stran jeden palác. A tak ve všem okršku zdi téj tiem obyčejem jest osm palácuóv, a v těch chovají oružie a odění a jiné nástrojí, což k boji třeba, tak že v jednom paláci jednostajné zbroje chovají. Ta strana toho velikého paláce, kteráž proti poledni jest, má patery vrata nebo pět bran, z nichžto prostřednie najvěčšie ze všech jest, kteréžto nikdy neotvierají, jedno když sám král tam jede nebo zasě a žádný jí nesmie jěti než sám král. Ale podlé téj brány velikéj jsú jiné dvě menšie, jimižto jedú ti, ktož s králem jsú. A pak každá jiná strana téj zdi, má jedinú bránu, jimižto muóž každý jíti. V těch pak palácích, ješto jsú podlé zdi na prostředku, jest v každém vnitř zdi na poly přehrazeno, v kterýchžto přiehradách chovají opět jiné náčiní drahé a některaké hromátky k králově utěšení. A pak v tom pokoji vnitř napřed králuóv palác, v němž on přebývá. Ten palác nemá ponebie než podlaha toho paláce jest ode dna zevnitřnieho desět pídí výši, ale ten svrchní pokoj jest velmi vysoký. A stěny sieni jeho a komnaty jsú velmi krásně malovány a zlatem i střiebrem r ao okrášleny. Tu jest rozličné malovánie, neb jsú tu malovány pověsti rozličného pobitie a rozličných bojuóv. A pro takové okrášenie a malovánie palác jest velmi světlý. A u věčšiem paláci sedá k stolóm spolu pojednú deset tisíc. Pak v téj jisté ohradě mezi dřieve řečenými paláci jsú trávníkové krásní a sadové ščepuóv rozličných a velmi dobrých. V těch sadiech jsú rozličná zvieřata. Tu jsú ta zvieřátka, v nichžto jest pižmo, o nichž jest psáno napřed v prvních knihách. Také jsú srny i kočky divoké, i také ta zvieřátka šerá, z nichžto dělají popeličný blány, i jiných mnoho zvieřat. Jest také v téj ohradě na puólnoční stranu některaký jezero neb haltéř podle paláce, v němžto mnoho rozličných ryb chovají, z ty ryby tu odjinud přinášějí, kterýchžto ryb k svéj potřebě král tu dosti mívá. A v to jezero neb v haltéř vcházie některaký potok, a tu, když ten potok vcházie, i také kdež vycházie, zastaveno jest železnú sietí, aby ryby ven nemohly. Od téj ohrady, ktež ten palác králuóv jest, snad ve čtvrt míli, jest některaká malá hórka sto kročejuóv zvýši a v okolku jest za míli; a ta huórka jest plna ščepuóv, jichžto listie vždy zeleno jest. A kdežkolivěk král zvie neb uslyší o kterém krásném dřevu, káže je vykopati, i s kořenem přinésti, buď kakžkolivěk daleko, a tu je přesaditi. A protož tu jest dřievie převýborné a krásné, a ta všecka hora jest rozkošná, čistú trávú porostlá. A proto že jest tu všicko zeleno, slove Zelená hora, a na samém vrchu jest některaký palác také, a ten jest vešken zelenú barvú zmalován. Na téj hoře veliký kám často mívá kratochvíl a utěšení. Podle dřieve řečeného paláce učinil král Kublaj jiný palác, k tomu na všem podobný, v němžto piebývá Temur, ten, jakož po něm má kralovati; dvór svój královsky vede a velmi velebně. Má majestát ciesařskej a pečet, ale ne tak úplně jako kám.

zpět na obsah - Další: Popsánie toho města Kambalu, kapitola desátá.