Česká čítanka - Polo- Milion -

Popsánie lodí v Indie.

Diel třetí našich knih jest o popsání vlastí indiských, ale na počátku počnem o lodech. Lodie veliké, jimižto přes moře Indské sě vozie, jsú takovéto najviece z jedlového dřievie. A má ta lodie jedno ponebie, ješto u nás přikrytí slove, na kterémžto ponebí jest komórek do čtyřidceti, v nížto v každé móž sě smiestiti jeden kupec. Má také taková lodí jediné zpravidlo neb veslo a má čtyři slúpy a čtyři opony. Ale dva z těch slúpóv jsú tak zpósobena, že je móž snadno zdvihnúti i položiti. Dvě a dvě dščě vždy v hromadu hřěbíky sbity jsú a stvrzeny, a tak jedna dska vždy druhé přibita jest. Lodí vežde dvénásob jest a železnými hřěbíky lodi tvrdie. Jsú také ty dsky i vnitř i zevnitř natlačeny podlé obyčeje našich lodníkóv; ale smolú svrchu nejsú polity, neb v těch vlastech smoly nemají, než zetrú semenec velmi mělno, a ten s olejem někakém dřevěným a s vápnem spolu smiešějí a tím mazadlem pomazují lodie svrchu, i jest to mazadlo velmi lepké, a k tomu dílu velmi hodné; každá z těch lodí dvú stú neb viece lodníkóv potřebují, i nese ta lodie obecně šest tisíc košóv pepře. A každě veslo potřebuje k ražení čtyř marinářóv. Má také lodí veliká dvě bárcě velicie, k sobě přivázané, z nichžto jedna jest věčšie než druhá, ale každá z nich váhu tisíc košóv pepře nese. A k svéj opravě potřebuje marinářóv neb lodníkóv čtyřidceti, ješto ji vezú a opravují, neb často velikú lodí k svým bárkám přivázanú vesly vezúce, táhnú. A když lodí veliká velikú cestú po moři sě již vezla neb přes celý rok, tehdy potřebuje mazánie neb opravovánie a tvrze nie. A když ji chtie tvrditi neb opravovati, musie na přednie lodi dsky třetí vložiti, a na všecky strany dobře tlačiti a utkati je dobře, a mazati jakož sprvu jest, nebo bylo učiněno i jinde. Také též činie, až tak lodí šesteronásob dskami opeřena bude.

zpět na obsah - Další: O ostrovu Zynpangu tuto jest.