Česká čítanka - Polo- Milion -

O ostrovu Zynpangu tuto jest.

Již přistúpímy a počnu od ostrova Zipangu. Jest to ostrov ke vzchod slunce na vysokém moři, vzdáli od břěhu Mangi mil tisíc pět set a jest ostrov veliký. Lidé, jenž tam přebývají; jsú bielí a postavy slušnéj, jsú modlosluhy a mají krále, ale jinému žádnému nejsú poddáni v daň. Tu jest zlata veliké množstvie, ale král nesnadně jeho dá z města neb z ostrova ven nésti, a protož kupcóv málo tam jde a lodie z jiných zemí řiedko tam jedú. Král toho ostrova má krásný palác, vešken zlatem velmi dobrým přikryt, jakož u Vlaších kostely olovem přikrývají. Okna všeckna toho paláce zlatem jsú okrášleny, podlahy siení a mnohých jeho komnat všickny zlatými plechy jsú pokryty, a ti plechové jsú na dva prsty tlusté. Tu jest perel mnoho, jenž jsú okrúhlé a veliké a barvy červené, jenž perly bielé na cěně i na všem převyšují. Mnoho také tu jest kamenie drahého.

zpět na obsah - Další: Kterak veliký kám poslal svú vojsku, aby dobyli ostrovu Zipangu.