Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak veliký kám poslal svú vojsku, aby dobyli ostrovu Zipangu.

Veliký kám Kublaj uslyšav praviece, že ten ostrov Zipangu jest velmi bohatý, poslal tam svá dva veliká pány s velmi velikým vojském, aby ten ostrov jeho panství podrobili. Jeden z těch pánóv slovieše Abatham a druhý Vonsanchym. A ti od břehu Zayten a Kvynsaj se mnoho lodími a s množstvím jiezdných i pěších zdvihnuvše sě, tam přišli. A ssědše na zemi s lodí mnoho škody učinili vsím i hradóm, jenž na rovni biechu, i zbúří sě mězi nimi závist, pro niž jeden druhého rady a vuóle nechtieše přijieti, a protož sě jim prospěšně nevedlo, neb ani kterého města ani hradu možechu dobyti, než jediného, jehož jsú bojem dobyli. A protože ti, jenž na hradě biechu, nikda sě jim dáti nechtěli, z přikázanie těch pánóv všickni stínáni jsú kromě osm mužóv, jenž mezi nimi nalezeni jsú, z nichžto každý mějieše drahý kámen zašitý mezi koží a masem, jehož žádný znamenati nemožieše, i biechu ti jistí kamenové dáblovými ohyzdnými čáry posvěceni na to, aby ktož by takový kámen při sobě měl, od železa sníti ani raněn nemohl býti. Neb když je meči bijiechu, zasieci ani uraziti jich nemožiechu. Zvěděvše to a znamenavše, kázachu je dřevěnými kyjmi bíti, a tak ihned umřeli jsú. A ti páni to jisté kamenie sobě vezmú.

zpět na obsah - Další: Kterak zlámají sě lodi taterské a kterak jich mnoho uteklo z vojsky.