Česká čítanka - Polo- Milion -

O ostrovu Stylam.

Potom když vyndeš od ostrovu Anganam přes tisíc mil ls proti Garbinu, najdeš ostrov Stilan řečenej, jenž jest jeden z najvěčších ostrovóv, což jich v světě jest, neb má v okršli mil dva tisíc a čtyřidcet... Byl však někdy větší, neboť, jak praví pověst z oněch krajů, měl jeho okršlek kdysi tři tisíce šest set mil. Prudký vítr přicházející s druhé strany hor tak mocně po mnohá déta velmi silným náporem na ostrov narážel, že z mnohých přímořských hor klesajících do moře mnoho z území ostrova přišlo na zmar a moře zaujalo místo země. Ostrov ten krále má velmi bohatého, jenž žádnému v daň podroben nenie. Lidé toho ostrovu modlosluhy jsú a všickni nazi chodie, mužie i ženy, ale každý z nich místo hanebné sobě rukú zakryje. Obilé žádného nemají kromě rýžóv, masem, rýží a mlékem živi jsú. Množstvie mají některakého semene sosimam, z něhož olej dělají. Také ty jisté bryce mají lepšie, než kde v světě, a ty tu rostú. Víno také z dřievie mají, o němž praveno jest v království Samara. V tom ostrovu Stilan nalézají kamenie drahé, jenž slovú rubínové, a těch v jiných vlastech nenajde. Mnoho také safíróv, topasóv, ametistóv tu jest i mnoho jiného drahého kamenie. Král toho ostrovu krašší rubín má, jako jej kto vídal ve všem světě, jest tlúšči na pied a šíři na loket. Jest světlý převelmi a beze všie poškvrny, tak že sě zdá, by oheň horúcí byl. Veliký kám Kublaj posly své slal k němu a prosě, aby jemu ten kámen dal, a chtěl-li by jemu tak oddati, že by stálo za dobré město. A on jemu odpověděl a řka, protože jest byl kámen jeho předkuóv, nechce jeho nikdy žádnému dáti. V tom ostrovu lidé nejsú váleční ani branní, ale velmi neudatní. A když s kým válku mají, volají žoldnéře z jiných krajin a zvlášče Saracény.

zpět na obsah - Další: O království Maabar i Věčší Indii.