Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Maabar i Věčší Indii.

Minúc ten ostrov Stilan mil šedesát najde vlast řečenú Maabar, jenž Věčšie India slove. A nenie ostrov, ale jest země silná. V téj vlasti patera královstvie jest; vlast ta, jenž jest velmi bohatá. V prvém téj vlasti království řečeném Var král jest jménem Sonderba, v kterémžto království jest perel veliké množstvíe, neb v moři téj vlasti jest pravá pážě morská neb lóno mezi celistvú zemí a mezi jedním ostrovem, kdežto nenie hlubokosti vod mimo desět neb dvanáste kročejí, a některde na dvé, a tu najde dřieve řečené perly. Kupečstvie rozličné tovařišstvo jeden s druhým spolu činie. A mají lodí mnoho malých i velikých a to tovařišstvo provázie lodie, jenž sě vezú na hlubokost vody a lapají velmi veliké slimáky nebo rakvicě, v nichžto jsú perly. A když ti jistí rybáři hlubokosti vody snésti nemohú, výše k lodiem postúpie a v moře zasě sstúpiec, tak pracují celý den. Jsú v tom lóně mořském ryby veliké, že by zamordovaly neb udávily rybáře, když sstúpie do mořě, ale kupci, jenž tudy jedú, k téj strasti takúto opatrnost mají: vozie s sebú některaké čaroděníky, jenž slovú Abrayanym, a ti svými čáry a ďábelskú chytrostí zmámie ty jisté ryby, že nemohú žádného uraziti, a protože ten jisté lov, jakož tu ti rybářie činie, musie býti ve dne, a ne v noci, takéž ti čaroděníci ty ryby jedno na den začarují a večer je pro noc zprostie, neb sě bojie, aby nikto kradmo bez těch kupcóv vuóle do moře nesstúpil a perel nevybral. A tak zlodějie, bojiece sě těch ryb, nesmějí do mořě a nenie žádný, kto by uměl to čarovánie jedno ti Abrayanym, jakož jsú je kupci najali. A ten lov na moři těch perel bývá přes celý měsiec duben až do puól máje. A tehdy těch perel mievají velikéj množstvie bez čísla a potom je kupci roznesú po světě. A ti kupci, kteříž ten lov zakupují od krále, jedno desátý diel královi dadie všech perel. A těm čaroděníkóm, jakož ryby mámí a začarují, dávají všeho dvadcátý diel. Rybářóm také dosti za jejich práci učinie. A tak od puól máje více tu perel nenajde, ale na jiném místě, jenž od toho jest za tři sta mil vzdáli, jsú perly v moři přes celý měsiec září až do puól měsiece října. Všickni lidé téj vlasti po všě chvíle nazi chodie, avšak hanebná miesta těla svého jedniem rúbkem zakryjí. Též král toho královstvie nah chodí, než na hrdle nese zlatú halži, safíry, smaragdy, rubíny a jiným drahým kamením všudy přikrytú, a ta halže jest velmi drahá. Také na jeho hrdle visí šňóra hedvábná, na níž jest sto a čtyři kamenóv drahých, to jest perly velmi velikej a rubínové. A musie král na všaký den řéci sto a čtyři modlitev ráno na té šňóře svým bohóm ke cti a večer opět tolikéž. Nese také král tři rúchy zlatem tkané na každém ramenu a na stehnu a ty všichny jsú drahém kamením pokladeny. U prstóv také nožních i na ruce nese král drahé kamenie. A to jisté ten král ustavičně na sobě nese. Perly, jakož tu lovie, král sobě lepšie a věčšie béře. Také ten král pět set žen má. A jednomu z svých bratří ženu jeho vzal, ale on hněvu králova boje sě tají téj křivdy.

zpět na obsah - Další: O království Var a o bludiech jejich.