Česká čítanka - Polo- Milion -

O jiném položení a novinách.

V tom království nerodí sě koní, a protož král téj vlasti Var a jiní čtyřie králé vlasti Maabar na všeliké léto veliké penieze utratie na koních, i kupují pět dřieve řečených králóv na všaký léto viece než deset tisíc koní. Ale u vlastech okolních, to jest v Kurmos, v Chizi, v Durfar, v Ser a v Gden, jest koní mnoho a dobrých. A odtud je kupci vedú do královstvie Maabar i zbohacují tiem kupci velmi, neb dávají kóň často za pět set uncí střiebra, jenž sě zejde za sto hřiven. A téhož roku bezmála všickni zemrú, neb tu nemohú dlúho živi býti. A protož je musějí na všaký léto měniti neb novotných nakúpiti. A oni žádných maštaléřóv koňóm nemají aneb velmi málo. A aby tam z jiných zemí maštaléřé nešli, kupci, jakož mohú, odvedú, neb sami v Indie koní neumějí chovati. A povětřie to jejich jest koňóm velmi protivné. A jestliže tu klisicě veliká neb svěřepice teče sě s ořem a počne, porodí koníka malitkého a k ničemuž nehodného, že bude mieti nohy všecky špatné a křivé, takže sě k jiezdě nehodí. V téj vlasti dávají koňóm jiesti miesto píce maso vařené s rýží a mnoho jiných krmí vařených dávají jim. Žádné obilé tu sě nerodí kromě rýžě. Tam jest přieliš veliké horko, a protož nazi chodie, dščě nikdy nemají, jedno v těchto třech měsiecích, črvna, srpna a sěčna. A když by nebylo dščě těchto tří měsiecóv, jenž povětří chlad a odvlahu dává, žádný by tu živ nemohl býti pro tesknost horka. V téj vlasti jsú ptáci našim ptákóm velmi nepodobní; tu jsú ptáci řečení austures, črní jako javrani, větší než u Vlašiech, a ty ptáky velmi dobře honie. Tu jsú také netopýři tak velicí jako ti austeres.

zpět na obsah - Další: O tom městě, v němž svatý Tomáš apoštol leží.