Česká čítanka - Polo- Milion -

O tom městě, v němž svatý Tomáš apoštol leží.

V téj zemi Maabar, to jest u Věcší Indie, jest tělo svatého Tomáše apoštola, jenž jest v téj vlasti krev svú prolil pro Pána Jezu Krista. I jest to svaté tělo v zemi pochováno v jednom malém městě, do něhož málo přichodí kupcóv, protože nenie na takovém miestě, ješto by bylo hodné k skladu kterých kúpí, pro něž by sě kupci tam táhli. Tu jest mnoho křesťanóv, a také mnoho Saracénů z těch krajin chodie na pút k hrobu svatého apoštola a velmi jej čstie a v čest mají pravíce, že jest byl veliký prorok a jmenují jej Ananiášem, člověkem svatém. A křesťané pak, kteříž k jeho svatému tělu chodie, berú tu zemi, kdežto svatý apoštol zahuben jest, a ta hlina črvená sě, a s sebú poctivě domóv nesú. Neb s ní mnoho sě divóv a pomocí děje; když vodú neb čímžkolivěk rozpustie, nemocným píti dadie, mnozí od kteréžkolvěk nemoci zdrávi bývají. Léta božieho tisícího dvústého osmdesátého osmého knieže veliký téj země sebral ve žni rýžě veliké množstvie, a když pokojóv podobných nenie, kte by je měl složiti k svéj vóli, všeckny domy neb pokoje kostela svatého Tomáše apoštola zamiestí, tu své rýžě chovaje proti vuóli stráží toho miesta. A ti jsú jeho velmi pokorně prosili, aby nezamiščoval pokojóv, v nichžto pútníci přebývají, kteříž na pút k svatému apoštolu přicházejí. Tehdy inhed v noci zjeví sě jemu svatý apoštol, držě v rukú železný osten a ten napra jemu na jeho hrdlo, když spáše, die jemu: "Nevyprázníš-li mých pokojóv, kteréž si z svého bláznovstvie bezprávně zamiestil, musíš zlú smrtí zhynúti." A on ihned, jakž protítil, to, co jemu svatý Tomáš rozkázal, naplnil a křesťané Bohu a svatému apoštolu poděkovali, jsúce viděním apoštolském posíleni. Neb ten jistý obecně pravil to jisté viděnie mezi svými. Mnoho jiných divóv děje sě tam často k nazývání apoštola svatého na čest viery křesťanské.

zpět na obsah - Další: O modloslúžení v tom království.