Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Mutfyly a Odamanty.

Za královstvím Maabar, jdúce po větru, jenž vlasky slove tramuntana, přes mil tisíc, najde královstvie Mutfili, jenž žádnému v daň nenie podrobeno. Ti lidé, jakož tu bydlé, s mléka, masa a rýžóv požívají a jsú modlosluhy. V některých horách toho královstvie, nalézají drahé kamenie adamantp; po dšči chodie lidé na potoky, jimižto voda teče s hor, a když již potokové ti přeschnú, že voda sběhne, tehdy mezi pieskem párají a mnoho adamantů nalézají. Též opět létě u velikej horko nalézají takto: na téj velikéj hoře lezú velmi něsnadně a s velikú prací pro to horko veliké, jenž tu bývá. A také jest nebezpečno velmi tam lézti pro veliké hady, jich tu jest veliké množstvie. Tu jsú mezi horami někaká údolé jako propasti všudy okolo horami příkrými (zavřená), tak že tam žádný člověk dojíti nemóž. A v těch jistéch údoléch jest mnoho adamantóv, i jsú pak na těch horách tak bielé orlice proto, že sě tu krmí těmi hady. A protož ti, ktož chtie adamanty mieti, z těch údolé mnoho kusóv masa s hory do těch údoluóv mecí a ti kusové často na adamanty padnú. A pak orlice ty jisté, uzřiece v údoléch maso, pustie sě k němu, anebo je tam snědie nebo je nahoru vynesú k jedení; pak ti, ktož jsú pilni těch orlic, vidie-li je, any vzhóru s masem táhnú, sědú-li tu, kdež jich dojíti mohú, běžie tam a odženúce orlice, vezmú maso, na němžto často nalézají adamanty, jenž sě toho masa snadně přidržie; pakli jest, že orlice maso v údolí snědie, jdú potom ti lidé na to místo, ktež ty orlice v noci sědají, protože snědúce maso, požierají i adamanty, jenž sě masa přidržely, a tak nalézají je v jejich trusu pod hniezdy, a tiem obyčejem mají oni v těch horách adamantóv veliké množstvie. A jinde jich na celém světě najíti nemohú. Králé a páni téj vlasti najkraššie adamanty pokúpie a najlepšie sobě chovají a jiné kupci po světu roznesú. Tu dělají některaká plátna, jimžto vlasky řiekají bychiranus, misternějšie a kraššie, než kde v světě móž býti. V téj vlasti jsú skopové věčší než kde na světě. K jedení a k pití všeho dobrého příliš dosti.

zpět na obsah - Další: O království Lae tu sě píše takto.