Česká čítanka - Polo- Milion -

Kterak zlámají sě lodi taterské a kterak jich mnoho uteklo z vojsky.

Přidalo sě jest jeden den, že sě na moři veliké nepočesie vztrhne, a taterské lodie velikémi větry k břěhóm přistrčeny byly. Tehdy radili jim marinářie, aby sě odstrčeli od břeha, a tak všicka vojska vstúpí v lodie. A když vstúpiec, odtrhnú sě od břeha, tehdy opět vlny morské, sbúříc sě silnějšie, mnoho lodí zlámí, a druzí, kterýmž lodie ostaly cely, do jiného ostrovu, jenž bieše od Lipangu na čtyři míle, přijeli jsú. Druzí na zlomcích těch lodí z nich plovúce, došli jsú. A mnoho jiných lodí z nich, kteréž jsú mohly utéci, domóv sě vrátily. A těch, jenž jsú bez škody a zdrávy ostavše, do ostrovu přišli, bylo viece než třidcet tisíc. Ale proto, že jsú byli lodie ztratili a množstvie tovařišóv, a také že jsú blízko byli ostrova Zipangu, mněli se bez pomoci lidské smrti blízky. Avšak na tom ostrově, jakož biechu, žádného příbytka lidského tu nebieše.

zpět na obsah - Další: Kterak jsú sě Tatařie snažně vrátili do Zipangu.