Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Ely.

Jdúce od téj vlasti Komarij k západ slunce přes mil tři sta, nalezne království Ely; ta má zvláščieho krále a řěč. Lidé tu jsú modlosluhy. Král velmi bohatý jest a má veliké poklady, ale nenie mocný, že by mohl mieti posílenie nebo množství lida. Než vlast jest velmi mocná, takže nepřátelé jie uškoditi nemohú. V téj vlasti jest pepře, zázvora i jiného kořenie dosti. A když která lodí odtud sě beníci s kterúžkolivěk kúpí, bojiece sě zlého povětřie na moři neb pro kterúkolivěk jinú věc přitrhnú k kterémužkolivěk břěhu téj vlasti, jestliže příhodú a ne z kterého zvláščího úmysla sě obrátí k nim, tehdy mužie, což na lodi naleznú, vezmú kvaltem a řkúc : "Vy ste chtěli s túto kúpí do jiné vlasti jíti, ale buóh náš a ščestie naše jest velmi dobré, že vás bezděky k nám přivedli. A protož vám béřem, že buóh náš poslali nám to." To zlé děje sě po téj vší vlasti. Mnoho jest tu lvóv i divokých zvieřat.

zpět na obsah - Další: O království Melibar.