Česká čítanka - Polo- Milion -

O království Melibar.

Potom přijíti jest do království Melibar, jenž Většie India jest, v tu stranu k západu slunce. A má krále zvláščieho a řěč, žádnému nenie v daň podrobena. Lid toho královstvie modlám sě modlí. Tu jest ta hvězda polus artikus; zdá sě, by nad mořem byla jedno na dva síhy. V tom království a v království Gozurach, jenž jest podlé něho, jest padúchóv v lodech velmi mnoho, také že na všaké léto z toho dvojího královstvie vycházejí na moře lodí padúších viece než sto, a všickny lodie kupce zlapají a sberú a ti padúši vezú s sebú na lodech ženy své i všeckny děti a bydlé tu na moři létě ten celý čas a činie na moři některaké stavy, aby ty lodie, jenž tudy pojedú, jim nemohly ujíti. A činie ty stavy mořské napřieč moře téj jisté vlasti, tak že jedna lodie těch padúchóv vzdálí sě od druhé za pět mil na moři. A když padúši s jednéj lodie uzříe kterú jinú lodí jedúce, některakém znamením pokynú svým tovařišóm obapolným a oni opět jiným, tak že sě jich sběhne, což jich třeba bude. I sberú všeckno, což na lodech naleznú. A tiem obyčejem žádný jim ujíti nemóž. Lidem těm, kteréž zlapají s loděmi, na životě nic neuškodie, ale poberúce jim lodě i to vše, což mají, je samy prázdny na břězě posadiec, řeknú jim: "Jděte a hleďte, abyste zase zbohatili, snad ješče někdy s jiným zbožím tudyto pojedete, a což zatiem dobudete, přivezte k nám. V téj vlasti jest pepře, zázvora, ořěchóv indských. Tu také dělají některaké plátno, jenž slove buchyranus.

zpět na obsah - Další: O království Gozirach.