Česká čítanka - Polo- Milion -

O velikém ostrovu.

Odejdúce od toho ostrova Skoyra v tu stranu ku poledni tisíc mil, najde ostrov Madeygastar, jenž jeden z najvěčších a najbohatších ostrovóv, jako v světě jsú, neb má v svém okršku na dli i na šíř okolo sebe mil čtyři tisíc. Lidé toho ostrovu jsú Saracéni, majíce zákon Machometů. Krále nemají, než čtyřem najstarším jest všickno královstvie toho ostrovu poručeno. V tom ostrově viece slonuóv jest, než v které jiné vlasti ve všem světě. Také v světě nenajde tak mnoho zubóv slonových jako tu v tom ostrově. V tom ostrově nejedie jiného masa než slonové, neb jsú shledali, že jest jim to maso zdravějše než jiné. I jest tu velblúdóv množstvie, že sě zdá k vieřě nepodobné pro div množstvie neslýchaného, ač by svýma očima obezřěl. V tom ostrově jest mnoho lesóv toho dřievie, na němž roste ovoce červené sandolové, jichžto tu veliké dřievie jest, v němžto veliké kupečstvie sě děje. Tu jest ambry, to jest rybieho pižma veliké množstvie, neb v tom moři velikých velrybóv mnoho lapají, z nichžto pižmo to, ambru, vybierají. Tu jest levhartóv a lvíkóv veliké množstvie i lvóv velikých. Tu jsú jeleni i srny i divoké kozy i také ptákóv množstvie a ptáci jich jsú k našem velmi nepodobni. Jsú tu také rozliční ptáci, jichžto my zde v našich zemích nemámy. Do téj vlasti pro mnohé kúpě množstvie lodí přicházie, ale k jiným ostrovóm na poledni málo přicházie lodí, jedno k ostrovu Kamzybar, pro velmi bystrú vodu toho moře. Neb lodie se tam velmi béře brzcě, ale velmi nesnadně se zasě vrátí. Neb ta lodí, ješto z královstvie Maabar do toho ostrovu Madeygastar přišla ve dvaceti dnech, z toho ostrovu Madeygastar móž ledva ve třech měsiecích sě vrátiti zasě do Maabar, protože to moře velmi bystřě běží ku poledni a nikdy sě na jinú stranu zasě neobrátí.

zpět na obsah - Další: O velikých ptáciech tuto.