Česká čítanka - Polo- Milion -

O velikých ptáciech tuto.

Do těch ostrovóv, jakož jsem řekl, lodie nerady jdú pro velikú bystrost toho moře a bývá jeden jistý čas roku, že sě jedno ptactvo tu velmi divné ukazuje, jimžto oni řiekají ruth, a jsú podobni na zpósobě života k orlici, ale divně velicí jsú. Pravie, ktož jsú vídali, že peřie jednoho křídla jest na dvanáste kročejí dli. Tlustost peřie a velikost těla jeho móžem znamenati po dlúhosti peřie jeho; i jest tak veliké síly ten pták, že sám jediný slona uhoní a vzhóru jej vznesa v povětřie i upustí, aby spadna zabil sě, a když je tak spadna, na jeho maso sědá i jie. Já Markus, když jsem to prvé slyšal praviece, mněl jsem, by ten pták byl noh, o nichž pravie, že jsú diel podobenstvie ptačieho a diel zvieřěcieho. Ale ti, ktož jsú ty ptáky vídali ustavičně, jistíchu, že nejsú nohové a že nemají žádného podobenstvie zvieřěcího, a že jedno dvě nozě mají jako jiní ptáci. Veliký kám Kublaj do těch ostrovóv své posly slával, aby jednoho posla jeho, jenž tu jat byl, pustili aneb kázali propustiti. A také rozkázal těm svým poslóm, aby tam shlédnúc položenie a divnost vlasti téj, vrátiece sě zasě, uměli jemu vypraviti. A oni vrátivše sě, jatého toho, jehož jsú hledali, zasě přivedli. A mezi jiným, což o těch ostroviech praviechu, řekli jsú, že jsú tam vepřové divocí tak velicí jako buvolové a že jest tam divokých oslóv a jiných zvieřat veliké množstvie, jichžto podobenstvie v našich zemích nemámy.

zpět na obsah - Další: O ostrovu Kamzibar.