Česká čítanka - Polo- Milion -

O ostrovu Kamzibar.

Potom dále jdúce, najde ostrov Kanzibar, jenž v okrsku svém má dvě tisíc mil. Tu mají krále svého a řeč. A všickni, ktož tu bydlé, modlosluhy jsú. Jsú také lidé tlustí, ale k téj tlustosti vysokosti nemají podobnéj. Neb kdyby k který tlustosti vysokost byla, jakož by slušělo, zdáli by sě silní obrové, jakož i jsú silni. Nebo jeden z nich tak veliké břiemě čehožkolivěk unese, jakož by mohli zdvihnúti čtyřie mužové z jinéj vlasti. Také jeden z nich toliko snie jako našich pět. Všickni črni jsú a nazi chodie, jedno hanbu zakryjíc, vlasóv kadeřavost tak hustú mají, že jie vodú ledvy roztáhne. Ústa mají velmi veliká a chřiepí k čelu obrácené a svrchu otevřeno, uši veliké, oči hrozné, ženy jejich též škaredé jsú velmi, ústa veliká mají, chřiepě široké, oči vysědlé, ruce tlusté čtyřikrát než ženy z jiných vlastí. Lid ten živí sě masem, mlékem, rýží a datyly, to jest ovocem palmovým. Vinic nemají, ale pitie sobě velmi dobré z rýžě a z cukru a z jiných věcí ustavičně dělají. Kupčenie jest tu velmi veliké, a zvlášče tu kupují pižmo rybie, ambru, a zuby slonové, neb tu slonóv jest veliká věc a velrybóv v tom ostrovu mnoho lapají. Mužie jsú velmi ukrutní a váleční i lítí a smrti sě málo bojie, koní nemají, ale s slony a s velblúdy na války jezdie. A dělají na sloniech dřevěné tvrzě tak veliké, že v jedné téj tvrzi stane mužóv dobře oděných k boji do šestnásti neb do dvacěti, kopími neb lančemi a meči i kamením bojují s těch tvrzí. Tvrzě ty jisté dskami jsú opeřeny a přikryty. A když chtie k kterému boji neb k pobití táhnúti, napojie slony toho dobrého pitie, jakož sami lidé pijí, aby z toho pitie smělejší a udatnější byli. V tom ostrovu jest lvóv mnoho, jenž lvóm jiných zemí jsú velmi nepodobni, i jiná také zvieřata. Tu jsú ovce všecky bielé, jedno hlavu mají černú a takové jsú po tom všem ostrovu. Tu jsú ta zvieřata, ješto slovú vlasky neb latině gyrafe. Ta zvieřata mají dlúhá hrdla na tři kročeje, přední nohy dlúhé, ale zadnie krátké. Hlavy mají malé, barvy na srsti jsú bielé a červené po všem těle. Ta jistá zvieřátka jsú krotká, žádného neurazie.

zpět na obsah - Další: O množství ostrovóv.