Česká čítanka - Polo- Milion -

O množství ostrovóv.

Jakž jsem kolivěk mnoho psal o Indie, avšakž jsem ješče nepsal o jmenovitějšiech ostroviech. A ty, o nichž jsem svrchu psáti opustil, jsú podrobeny ostrovům popsaným, neb jest tak veliké množstvie ostrovóv, že žádný živý člověk nemohl by jich všech položení vypraviti, jakž jistí marinářie, jenž viec po moři jedú, i také pěšci, jako po zemi po světě jdú po těch vlastech ustavičně. A jakož mají z písma a znamenánie jiezd mořských moře Indijského, že v moři Indijském v počtě jest dvanást tisíc a sedm set ostrovóv, jakož pravie, těch, v nichž jsú lidé, i těch, v nichž lidí neníe spolu počítajíce.

zpět na obsah - Další: O vlasti řečený Abastia.