Česká čítanka - Polo- Milion -

O jednom biskupu křesťanském.

Léta Božieho tisícieho dvústého osmdesátého osmého král najjmenovitější téj vlasti Abastie chtěl do Jerusalema Boží hrob navščieviti, a když úmysil svého náboženstvie pánóm svým pověděl, všickni jsú jemu rozradili, aby sám svým životem tam nejězdil, bojiece sě, aby sě jemu na cestě něčso protivného nepřihodilo, neb měl skrzě zemi Saracénóv jeti. I poradili jemu, aby biskupa jednoho svatého téj vlasti ku poctivemu hrobu Božiemu poslal, po němž by tam dary svého náboženstvie poslal. Tehdy král jejich rady poslech, s poctivú obětí toho biskupa tam pošle. A když již zasě jda, po zemi šel ten biskup krále Aden, jehož vlasti lidé jsú Saracéni i mají u velikú nenávist lid křesťanskej, král téj vlasti Aden jme dřieve řečeného biskupa, uslyšav, že jest křesťan a posel králóv z Abastie. A když ten biskup bude před krále přiveden, bude biskupovi král velmi hroziti a veliké hrózě dávati, nepřijme-li zákona Machometova. A biskup ustavičnú myslí u Boží vieřě jsa, jasným hlasem dobrovolně sě oddal radějí umřieti, než od viery Božie a od lásky odstúpiti. Tehdy žoldán, král téj vlasti Aden, biskupa obřězati kázal k ohyzdě viery křesťanskéj a krále jeho abastského, jenž viery křesťanské pln bieše. A když již tak biskup, jsa obřezán, bieše puščen a přijde k svému králi abastskému, tehdy král uslyšav, co sě jest biskupovi stalo, velmi sě rozhněvá. A shledaje veliký zástup jezdcóv i pěších i slonóv s tvrzemi proti zemiem krále adenského, zbúří zástupy své. Tehdy žoldán, král adenský maje s sebú dva jiné krále, jide proti němu s velikú vojskú. A sjedúce sě, veliký boj mezi sebú učinie, takže jich mnoho bude poraženo a zbito z vojska krále adenského. A tak král abastský boj obdržav, dále před sě do královstvie adenského mocně jel. Tehdy Saracéni na těch miestech byli sě jemu zasadili, chtiece obrániti, aby dále nejel, i byli poraženi od krále abastského. I bydlil jest král abastský v zemiech krále adenského s svými zástupy jeden měsiec, dobývaje a kazě vždy vlasti jeho. Potom s velikú čstí domóv sě vrátil, nad krále adenského ukrutenstvím pyšně sě pomstiv a nad jeho hřiecha velikostí.

zpět na obsah - Další: O rozličnosti zvieřat v Abastii.