Česká čítanka - Polo- Milion -

O jednéj krajině, do niež pro bláto a pro led nemóž jíti.

V krajinách blízkých dřieve řečené země pod panstvím napřed jmenovaného krále jest vlast jiná hornatá, to jest plná hor, v niežto přebývají lidé, jenž lapají zvieřátka malá, ješto mají kóžky zšlechtilé velmi, to je rondes, o nichž svrchu praveno jest, hranostaji, šěrá zvieřátka, jimžto řiekají vaři, i černé lišky a jiná taková zvieřátka, jichž tu všech jest bez čísla veliké množstvie. A ti lidé, jenž přebývají v těch horách dřieve řečených, tak je chytřě a misterně lapají, že jim málo utéci móž. Koni, volové, oslové, velblúdové neb kterákolvěk jiná zvieřata těžká na to miesto dojíti nemohú, protože ta vlast na rovni má jezera a některaké studnice; a pro přielišnú zimu, jenž v téj vlasti jest, po vše časy na těch jezeřiech jest led, takže lodie odtud jíti nemohú, aniž led jest tak tvrdý, aby těžké vozy neb jiná zvieřata těžká neb dobytek sdržěti mohl. Také všickna jiná rovně, kdež bařin neb jezer nenie pro ty vody, jenž pro množstvie těch studnic neb vrchovin sě všudy vylévají, tak jest blatná, že vozové tudy jeti nemohú ani která zvieřata neb dobytek těžký jíti móž, a jest ta vlast na dli třináste dní cesty, a protože tu jest dřieve řečených drahých koží veliké množstvie, na nichž veliký zisk berú lidé téj vlasti; takú sobě pomoc k tomu vymyslili, aby kupci z jiných krajin k nim mohli dojíti. Na počátku každého dne cesty těch třináste dní cesty, jakož ta vlast dlúhá jest, jakož dřieve praveno jest, ulička jedna jest, v níž drahně domóv jest, v nichžto bydlé mužie, jenž přivozie a přijímají kúpi, a v každé ulici téj chovají psóv velikých do třidceti aneb do čtyřidceti. A ti psi jsú zučeni a zvyklí táhnúti sáně, a protož k každým sániem přivieží šest psóv řádem, jakož slušie. Tehdy, když chtie jeti, podložé pod sáně kóžě nědvědie, na nichžto dva člověky sedíta: to jest kupec, jenž po kóže drahé jde, a vozataj, ješto psy spravuje a cestu dobře vie. A protože ty jisté sáně z dřievie velmi lehkého jsú a vespod velmi uhlazené a psi silni jsú a k tomu úřadu zvyklí a zučení, a také mnoho na sáňky nekladú, psi ti jistí přes bláto je lehce převezú neb přetáhnú a v blátě nevelmi uvieznú sáňky takovým tažením. A když do jiné uličky neb vsi přijedú, jenž jest na konci cesty toho dne prvého, tehdy kupec najme sobě tu jiného vozataje na druhý den cěsty, neb ti prví psi nemohli by stačiti práci téj všié cěsty třináste dní. A tak první vozataj s svými psy domóv sě vrátí. A ten kupec na všaký den mění psy, sáňky i vozataje. A tak k těm horám dojede, kóžek nakúpí těch drahých, týmž obyčejem přes tu rovni do své sě vlasti zasě vrátí. Na těch kóžkách po těch vlastech veliký zisk berú!

zpět na obsah - Další: O vlasti temnosti, jenž tak slove, kapitole.