Česká čítanka - Polo- Milion -

O ukrotenství a modloslúžení.

V tom ostrovu Zipangu a v jiných okolních krajinách jest mnoho modl, jedny majíce hlavy svinie, jiné beranie nebo psie neb jiných zvieřat. Jsú také tu modly, majíce čtyři tváře při jedné hlavě. Jiné jsú, jenž tři hlavy mají, jednu na hrdle, a jiné dvě na rameni s obú stranú; některé čtyři ruce mají, některé deset, některé sto a některé viece než sto. A tu modlu, kteráž viece ruk má, mnějí, že věčšie moci jest. A když kto z těch lidí z Zipangu táže, odkud to mají neb kterým to úmyslem činie, nic jiného neumějí odpověděti, jedno, že jsú jejich otcové tak věřili a tak od nich vydáno mají a nechtie toho proměniti ani jinak věřiti, než jakož jsú jich ocsové věřili. Také ti lidé, jenž bydlé v tom ostrovu Zipangu, když cizozemce kterého popadnú, muóž-li sě ten vězeň penězi vyplatiti, pustie jej vezmúce peníze; pak-li sě mu nemá čím vyplatici, zabijí jej a vařiece jedie a na takové hody zovú přátely své, i jedie to maso velmi rádi praviece, že maso člověčie jest najlepšie.

zpět na obsah - Další: O množstvi ostrovóv tej vlasti.