Česká čítanka - Polo- Milion -

O množstvi ostrovóv tej vlasti.

Moře to jisté, kdežto jest ten ostrov, jest velikej moře a to slove moře Kvij, to jest, moře tej vlasti Mangi jest na jeho břěziech. Na tom moři, kdežto jest Zipangu, jsú jiní ostrovové mnozí, kteřížto velmi snažně počteni jsúc od marinářóv neb chodsóv vlasti téj, shledáni jsú, že jich jest sedm tisíc a tři sta a osm a čtyřidcet, z nichž věčší diel jest, ješto lidé v nich přebývají. A v těch ve všech ostrovech dřieve řečených všeckno dřievie vonné jest, aniž tu který prútek roste, by nebyl vonný a užitečný velmi. Tu jest vóně druhej velikej množstvie, tu jest pepř velmi bielý jako snieh. Ale kupci z jiných krajin řiedko tam přicházejí, neb lodie jdúce z téj vlasti Mangi, tam celý rok musějí býti na moři, tak že zimě vyjedúce, létě sě zasě vrátie. Jediná dva větry moc svú mají na tom moři, jeden v zimě a druhé v létě. Jest také ta vlast velmi vzdálena od břehuóv indských. O téj vlasti, protože sem tam nebyl, viece praviti nebudu etc.

zpět na obsah - Další: O vlasti Cziamba, kapitule VIII.