Česká čítanka - Štefánik- Zápisník z Ecuadoru -

1. list prezidentovi (preklad)

REPUBLICA ECUADOR Ministerstvo školství.

Sekce obecného školství.

Quito, 27. listopadu 1931.

Věc: Týká se kopie legalisovaných dokumentů, podepsaných Dr. Milanem Štefánikem.

KOPIE.

JEHO EXCELENCI PANU PRESIDENTU REPUBLIKY ECUADOR

ZDE.

Pane presidente!

Téměř všechny astronomické observatoře nalézají se v okolí velikých měst. Tato snadno vysvětlitelná skutečnost značně stěžuje astronomická bádání, dokonce některá úplně znemožňuje. Kolem lidských obydlí a především nad městy, jest vzduch méně čistý a průhledný, záchvěvy země jsou četné a zvláště noční osvětlení jest pravou překážkou jemných a přesných pozorování.

Ne však proto musíme opustiti dosavadní observatoře, které mohou velmi dobře dále podržeti charakter centrálních ústavů (pro soustředění výpočtu, jako knihovna, laboratoř, prostředky universitního vzdělání atd.), nýbrž proto, že jest třeba v celém světě nového rozmístění těchto ústavů, z nichž některé konaly by práce obzvláště pokročilé a odpovídající podmínkám, jichž by vyžadovaly problémy, mající býti řešeny. Četné a mnohé z observatoří severní polokoule, následkem toho, že se nalézají tu a tam rozsety na místech velmi dobře vyhovujících, mohly z části řečené nedostatky odstraniti. Není tomu však takto na jižní polokouli, kde situace jest opravdu žalostná a kde se nalézají sotva 3 neb 4 observatoře, hodné tohoto jména.

Jest tudíž jednou z prvních povinností vědeckého světa a každé civilisované vlády, aby se vážně postarala o to, aby tato zla, která tolik škodí pokroku vědy, byla co nejdříve odstraněna. Základem existence jest věda, bez níž každá morální i materielní námaha stává se neúplnou a neplodnou.

Jeden z podepsaných přišel právě do republiky Ecuador za tím účelem, aby doplnil určitá studia, která od několika let koná v Oceánii. Byl opravdu ohromen výjimečně příznivou situací, kterou tato země skýtá pro hlavní pozorování astronomická. Zde si teprve uvědomil, proč vědcové jako Bouguer, La Condamín a (rodin a později mise geografické služby francouzské armády, zvolili si tuto zemi pro svá pozorování; stejně vzdává nemenší chválu Gardoví Morenovi, který uskutečnil založení observatoře, dík čemuž mohl F. Gonnessiat provésti klasická pozorování. Nicméně však právě proto nemohl nelitovati smutného stavu, v jakém se nalézala tato observatoř, tak slavné minulosti ve dnech, kdy nynější ředitel ujal se ústavu. Budova nalézala se skoro v ruinách. Střechou teklo, přístroje byly poškozeny a pavouci hnízdili ve všech koutech.

Jedině dík šlechetnosti Vaší Excelence, mohl dnešní ředitel po dvou letech bedlivé práce zachrániti tento cenný materiál. Avšak jeho oběti nepřinesou žádaného ovoce, jestliže se vláda nevynasnaží doplniti započaté dílo.

V přítomné době opravdu vyhovující nástroje, kterých se na observatoři používá, jsou ty, jimiž se studuje postavení hvězd, měří délky a šířky a řeší jiné četné otázky, související s astronomií, vedle těch, které slouží pro klimatologii a místo samo.

Co se týče ekvatoriálu Mertzova, jehož rozměry neodpovídají ani polovině dnešních, jest tento ve svém pohybu značně vadný. Ale i v případě, že by byl v dobrém stavu, nebyl by upotřebitelný na příklad pro studia fotografická, fotometrická, polarimetrická, spektorskopická a jiná.

Nebudiž však proto myšleno, že bychom snad zamýšleli změniti nynější astronomickou stanici v něco ideálního, dokonce ani mnohem méně, zříditi opravdovou kompletní observatoř; jediné, co si přejeme, jest, aby observatoř v Quitě vstoupila v činnost.

K dosažení těchto výsledků bylo by záhodno:

1. Zříditi nové rozdělení rozpočtu observatoře.

2. Zaříditi meterologickou službu po celém území Ecuadoru.

3. Doplniti vědecký materiál ústavu. Po svědomitém prostudování věci dovolujeme si předložiti Vaši Excelenci následující: Rozpočet observatoře.
Dosavadní rozpočet:Nový rozpočet:
ŘeditelS 3600ŘeditelS 3.600
Adjunkt astronom1.920Adjunkt astronom1.920
Asistent matematik840Adj. pro geofys.1.200
Jeden pomocný meteorolog1.920Mechanik meteorolog2.500
2 pomoc, meteor.1.200Assitent-matemat.1.200
Archivář a písař960
Vrátný360Vrátný360
Kancelářské výlohy960Kancelářské výlohy, potřeby, udržování přístrojů960
Nákup přístrojů3.000Podpora observatoře pro kterýkoliv obor vědy2.580
celkemS 15.000celkemS 14.080
Pro udržování meteorologické služby na celém území republiky920
celkemS 15.000

Změny, jak Vaše Excelence může viděti, spočívají: a) Ve zmenšení počtu zaměstnanců a ve zřízení nové služby mechanik-meteorologa. Snížením počtu zaměstnanců netrpěla by v ničem služba ústavu, jelikož ředitel slibuje energicky dbáti toho, aby se služby konaly s největší přesností.

Co se týče mechanika-meteorologa, nepovažujeme jej pouze za užitečného, nýbrž za nezbytného, neboť tento bude pověřen, aby udržoval v náležitém stavu přístroje, aniž by bylo třeba zasílati je do Evropy k opravě, čimž se ušetří peněz i času. Naproti tomu tentýž mechanik bude moci býti školeným meteorologem, takže se vyzná pak také ve čtení meteorologických přístrojů a ve vyčtených denních záznamech, vedených ve formě měsíčních přehledů (což by mohlo dělati dítě z obecné školy), a uvede na praktické pole diskusi o elementech, týkajících se studia klimatologie v rozličných krajích země.

b) Druhá změna spočívá ve zvýšení rozpočtu o S 920. Ve skutečnosti nežádáme však více, než zvýšení o S 320, neboť se může škrtnouti položka S 600, placená v přítomné době mechaniku-telegrafistovi, který na observatoři samé nebyl příliš užitečný, zastávaje po většině své funkce v kanceláři státního telegrafu.

II. METEOROLOGICKÁ ORGANISACE.

Pro nákup a instalaci meteorologického materiálu v Evropě, považujeme částku S 5000 za dostačující. Jiné státy evropské a americké vynakládají však na tentýž účel sta a tisíce. Po prostudování geografického útvaru v Ecuadoru jsme přesvědčili, že z vědeckého stanoviska stačilo by obsaditi některé strategické body, aby se třeba malými prostředky dosáhlo uspokojivých výsledků, týkajících se meteorologických a klimatologických poměrů státu. Škrtli jsme všechny nákladné přístroje, které třeba jsou velmi zajímavé, nejsou absolutně nezbytné.

III. NÁKUP PŘÍSTROJŮ.

Měli jsme již čest ukázati Vaší Excelenci nedostatečnost materiálu observatoře. Bylo tudíž záhadno, aby se přistoupilo:

a) k opravě dosavadních přístrojů především ekvatoriálu Mertzova;

b) k zakoupení fotografického ekvatoriálu, materiálu spektroskopického, fotometrického, polarimetrického a potřeb fotografických. Jedním slovem potřeb ke konání studií vztahujících se k fysikální astronomii, která je právě to, v čem spočívá hlavní úloha, kterou řečený ústav hraje ve vědeckém světě. Tyto náklady budou moci býti kryty obnosem S 16.000.

Observatoř reorganisovaná tímto způsobem bude moci:

1. Zajistiti pravidelnou meteorologickou službu, jako existuje v každém civilisovaném státě a přispívati znamenitě k rozřešení problému, které jsou velmi důležité pro celou vědu vůbec a pro hospodářství země zvláště;

2. Připraviti klimatologické mapy, které skýtají jedinou basi pro racionelní kolonisaci.

3 Přijmouti spolupráci jiných vědeckých ústavů. Tak na př. Stálý mezinárodní komitét pro mapu nebes v Paříži pozval observatoř v Quitě, aby se sučastnila pozorování hvězd v pásmu od 10 stup. až do 40 stup. jižní polokoule. Observatoř v Quitě byla řečeným pozváním velmi poctěna a jest povinna zasloužiti si čestně tak vysokého vyznamenání, kterého sa jí dostalo pozváním k dílu tak dalekosáhlého významu pro vědu.

4. Pozorovati slunce, jehož činnost jest v přímé souvislosti s různými úkazy zemskými (období slunečních skvrn a magnetických pólů zemských, záření, zvířetníkové světlo atd.)

5. Pozorovati dvojhvězdí a souhvězdí proměnlivá, pro což je zdejší průhlednost atmosférická velmi příznivá.

6. Zabývati se systematicky studiem planet a měsíce, což nás snad jednoho dne přivede k rozřešení těžkého problému kosmogonického.

7. Objevení se komet, které nás pak již nezastihne nepřipraveny.

Nebudiž však míněno, že tímto krokem byly vyplněny všechny mezery a nedostatky observatoře. Zbývá ještě mnoho co dělat, než observatoř v Quitě bude úplně vybavena přístroji. Zvláště pociťuje se velký nedostatek toho, čeho jest zapotřebí k veledůležitému studiu zemského magnetismu a seismologie. Ecuador s ostrovy Galapagos, vzhledem ke svému geologickému složení, měl by zaujímati první místo mezi státi, které pěstují tyto vědy.

K dosažení toho může nyní ředitel observatoře z úspor vyznačených v rozpočtu zakupovati postupně moderní aparáty, anižby bylo třeba obraceti se znovu na šlechetnost Vaší Excelence.

Jeden z podepsaných má zvláště zájem na urychlení této organisace, neboť založil na Tahiti centrální observatoř a četné podřadnější stanice na ostrovech Oceánie. Doufá, že bude moci, za součinnosti jiných observatoří světa, uskutečniti organisaci služby meteorologické, seismologické a zemského magnetismu na celé jižní polokouli. Vědecké a hospodářské výsledky této snahy (plavba, služba časová, předpovídání počasí) budou pro všechny národy tím širší a důležitější, čím bude tato organisace úplnější.

Ostrovy Galapagos jsou pro řečený účel velmi důležitým činitelem, jelikož jsou první, které se zvedají západně od pevniny v Tichém oceáně.

Tato úvaha a přání, aby nebyl ztracen drahý čas, přiměla jednoho z podepsaných ku zřízení malé meteorologické observatoře na archipelagu Kolumbově, kam právě v těchto dnech odjíždí, aby provedl řadu pozorování, týkajících se meteorologie a zemského magnetismu.

Jakmile jeho poslání na řečených ostrovech bude skončeno, s největší radostí přenechá zmíněné zařízení, jež později ještě doplní jiným, které má dvojitě. Jediné, co by si podepsaní přáli, jest viděti malou observatoř pod moudrou ochranou Vaší Excelence a přičleněnou k observatoři v Quitě, jejíž ředitel zašle pak na Tahiti data pozorování, učiněných v oné observatoři, po záznamu jejich ve prospěch státu. Zařízení, která by se provedla na archipelagu, doplní práce prováděné na observatořích v Quitě a na Tahiti.

Nepochybujeme, že Vaše Excelence podá znovu neklamný důkaz své lásky k vědě a že Vaší pomoci dostane se studiím astronomickým, geofysickým a meteorologickým v Ecuadoru potřebného impulsu, čímž se současně prospěje hospodářským poměrům státu.

Doporučujeme tudíž Vaší Excelenci důkladné prostudování tohoto projektu, jenž nám byl vnuknut láskou k této krásné zemi a láskou k vědě.

Bůh a svoboda!

Podpis: L. G. Tufiňo.

Podpis: Dr. M. Štefánik.

Quito 6. prosince 1913.

zpět na obsah - Další: 2. list prezidentovi (preklad)