Česká čítanka - Štefánik- Zápisník z Ecuadoru -

2. list prezidentovi (preklad)

JEHO EXCELENCI, PANU PRESIDENTU REPUBLIKY ECUADOR

ZDE.

Pane presidente !

S velkým potěšením jsem se, pane presidente, dozvěděl, že Vaše vláda povolila S 3.000000 na zařízení bezdrátové telegrafie v republice. Jsa velmi dobře obeznámen v tomto oboru, jímž jsem se velmi zabýval ve Francii, dovoluji si poznamenati Vaši Excelenci, že částka jest dostačujícím k provedení instalace tohoto druhu ve velkém měřítku. Nicméně však jest nutno přistoupiti k provedení díla s krajní obezřelostí a znalostí věci. Se všemi možnými úsporami bylo by snad možno spojiti Quito nejen s některými místy pevniny, nýbrž také s některými ostrovy archipelu Kolumbova, na čemž mně obzvláště záleží vzhledem k tomu, že by se mohli denně hlásiti záznamy přístrojů, které by se tam umístnily.

Jsem tudíž ochoten nabídnouti Vaši Excelenci pro tuto věc své služby a dovoluji si navrhnouti Vám následující organisaci:

Vaše Excelence jmenuje komisi, složenou z jednoho zástupce vlády, který bude jejím předsedou, a dvou dalších, na př. generálního řiditele telegrafů a řiditele astronomické observatoře, a jednoho státního inženýra. Této komisi předložím pak úplný plán k prostudování.

Tato komise učiní příslušnou objednávku buď přímo, nebo prostřednictvím ecuadorského konsula. Nebo nabízím se dáti komisi vhodné návrhy a postarati se o řádné dodání materiálu. Naproti tomu však žádám Vaši Excelenci, abych nebyl přibírán k žádné záležitosti, při které by se jednalo o správu peněz.

Jakmile materiál bude připraven, doufám, že francouzská vláda dovolí, jestliže si toho Vaše Excelence bude přáti, aby jeden z jejich dobrých praktiků přišel do Ecuadoru zříditi stanice.

Tento praktik setrvá v Equadoru 3 nebo 4 roky a zaváže se, že během této doby vycvičí určitý počet žáků.

Jeden ze žáků povede pak současně radiotelegrafickou stanici na Galapágách a bude konati snadná pozorování s registračnými přístroji observatoře na archipelu.

Prosím Vaši Excelenci, aby v těchto údajích nespatřovala nic jiného, než mé vřelé a nezištné přání přispěti podle svých sil k dílu všeobecného zájmu.

S projevem nejhlubší úcty a jedinečné oddanosti, poroučím se Vaší Excelenci

Dr M. Štefánik. Quito, 6. prosince 1913.

Věrnost kopií autentických dokumentů, uložených v archivu tohoto ministerstva, se potvrzuje.

Ministr:

Francisco Pérez Borja.

Zástupce tajemníka.

nečitelný podpis.

Razítko: Ministerstvo veřejného školství Ecuador.

zpět na obsah