Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Příloha A

(Ke straně 24.)

Vlastencům národní literatury naší milovným.

Ačkoli naše literatura národní, za slavného panování J. M. císaře Františka I. teprv znova okřívající, již některými zdařilými plody honositi se může: přece, že vždy ještě chudá i nedospělá jest, zapírati nelze. Kterékoli české knihy za našich časů tiskem na světlo vycházejí, ty svůj znik jen ve vlastenecké horlivosti několika spisovatelů mají, kteřížto nejen čas, ale i jmění své - ani odměny ani slovutnosti jaké za to neočekávajíce - vlasti v oběť přinášívají. Avšak pohříchu příliš často stává se, že když odjinud nemálo spisů nezralých a nepotřebných, literatuře naší více ke škodě nežli ku prospěchu, na světlo se vydává, mezitím i nejlepší spisovatelé naši, nemajíce potřebného nákladu, prázdniti musejí.

Pro zastavení takového zlého a pro spůsobení literatuře naší jak vůbec zdárnějšího zniku tak i prospěšnéjšího směru, již několikráte od vlastenských mužů soukromí i veřejné navrhováno bylo, aby z dobrovolných peněžných sbírek ve vlasti nějaká zvláštní pokladnice ku pomoci vydávání dobrých českých knih se založila.

Když pak posléze slavný Výbor společnosti českého Museum podle základních pravidel svých, od J. M. C. nejmilostivěji stvrzených, dne 11. ledna 1830 z oudů společnosti své zvláštní Sbor čili Spolek pro vědecké zdělávání řeči a literatury české ustanovil: oudové Sboru tohoto za povinnosť sobě položili, aby věc tak důležitou ve své zvláštní uvážení vzali. I stalo se; a s poradou i schválením Výboru společnosti uložena jsou následující pravidla, kteráž tuto šetrnosti a ušlechtilému vlastenectví všech věrných Čechů s důvěrou podáváme:

§ 1. Z darů peněžných, u milovníků vlastenecké literatury jen jednou sbíraných, založí se zvláštní pokladnice jménem Matice Česká.

§ 2. Pokladnice tato k tomu cíli se ustanovuje, aby k vydávání dobrých českých knih budto vůbec prospěšných buď i vědeckých aneb krasořečných napomáhala i je usnadnila.

§ 3. Sbor musejní pro řeč a literaturu českou s pokladnicí touto, pod zvláštním dozorem a správou jednoho z Výboru společnosti, nakládati a oučty své každoročně témuž Výboru k veřejnému oznámení podávati bude.

§ 4. Každý dar, když Sboru dodán bude, napřed ve všeobecné spořitelnici české se uloží, a kdykoli tím spůsobem nějaká hlavní jistina se sejde, ta na pragmatikalní základ pod ouroky se půjčí, ourokové pak sami každoročně podle oumyslu v § 2. oznámeného vynakládáni býti mají.

§ 5. Každý jakýkoli dárek k tomu cíli vlastensky obětovaný vděčně přijat bude; kdož však koli ne méně nežli 50 zlatými ve stříbře, buďto najednou buď po lhůtách, které sám sobě uložiti může, přispěje, ten mezi zakladatele Matice české počítán bude.

§ 6. Zakladatelé Matice České dostanou darem a bez platu jeden exemplář každé knihy, která budoucně nákladem aneb pomocí pokladnice této vydána bude.

§ 7. Jména všech zakladatelů i podpůrců Matice České i se summami jejich osobních příspěvků ročně tiskem veřejně ve známost uvozována budou.

§ 8. Podle dostatku a zásoby peněžné v pokladnici Sbor ustanoví, které a jak mnohé knihy ročně vydávány býti mají; na to pak obzvláštní svůj zřetel obrátí, aby časem ouplný a kriticky vyhotovený slovník českého jazyka jakož i realné encyklopaedie na světlo vyšly.

§ 9. Příspěvky přijímají se v Praze u podepsaných oudů sborových nebo u bibliothekáře národního Musea pana Václava Hanky, kromě Prahy pak u sběrajících oudů musejních, kdežto i složení týchže příspěvků tomu, kdož toho požádá, zvláštním listem se potvrdí.

V Praze dne 1. ledna 1831.

Od Sboru musejního pro řeč a literaturu českou.

Josef Jungmann v. r.,

doktor filosofie a professor human. studií na akacl. c. k. staroměstském gymnasium, činný oud společnosti Českého národního Museum, bydlí v Široké ulici N. 749-2.

Jan Svat. Presl v. r.,

doktor a professor lékařství, činný oud vlasten. hospodářské spolecnosti a Českého národního Museum, v Sirkové ulici N. 470-1.

Frant. Palacký v. r.,

redaktor Časopisu Českého Museum, řádný oud král. české společnosti nauk, v Pasířské ulici N. 719-2.

Pro pojištění:

Rudolf kníže Kinský v. r., výbor společnosti Českého Museum.

zpět na obsah - Další: Příloha B.