Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Příloha C.

(Ke straně 181.)

Přídavek k statutům Musea království Českého.

Ustanovení o správě Matice české.

§. 1.

Matice Česká, kteráž na vyzvání, od bývalého Sboru Musejního pro řeč a literaturu českou dne 2. března 1830 vydané, z dobrovolných příspěvků se založila, má to výhradní ustanovení, aby vydávání dobrých jak vědeckých tak i vůbec prospěšných knih v jazyku českém podnikala a podporovala.

§.2.

Kdož do Matice České nejméně 52 zl. 50 kr. r. č. buď najednou aneb nejdéle za 5 let v ročních lhůtách po 10 zl. 50 kr. složí, stane se zakladatelem Matice České a má až do smrti právo, každého nákladem Matice české vydaného spisu jeden exemplář zadarmo, spisu pak pomocí Matice vydaného jeden exemplář pod výminkami od Sboru Musejního pro řeč a literaturu českou ustanovenými dostávati. Tím spůsobem mohou též ústavy, knihovny neb společnosti mezi zakladatele přistoupiti, avšak musí jakožto osoby neumírající dvojnásobnou summu, t. j. 105 zl. r. č., najednou neb za pět let složiti.

Kdož za tři léta po vyjití spisu jeho neodebéře, vzdává se práva svého k němu. Menší příspěvky než zde jmenované, ježto by se Matici věnovaly, považují se za pouhé dary.

§.3.

Příspěvky Matici České věnovanými nedosáhne se údovství Musea království Českého.

§. 4.

Třetina ročně do Matice složených vkladů a darů má se na úroky na pragmatikalní hypotheku uložiti; ostatní dvě třetiny ale, pak úroky z uložených již jistin, jakož i výtěžek z prodaných spisů skladních mají se každý rok k účelům Matice, jakož i na zapravení výloh při správě její vynaložiti. Avšak je Výboru Musejnímu volno, od dalšího rozmnožování jistiny spůsobem tu vyměřeným upustiti, až tato summa 100.000 zl. r. č. dosáhne.

§.5.

Jmění Matice České stojí pod správou Výboru Musea království Českého, musí se zvláště účtovati a nesmí se nikdy svému ustanovení odníti, ani právní poměr k jeho zakladatelům se zrušiti.

§. 6.

Výbor Musejní má právo, pod svým zaručením a proti zúčtování, nakládání s důchody matičnými na Sbor Musejní pro vědecké vzdělání řeči a literatury české dle instrukcí toho Sboru, od místodržitelství stvrzené, vznésti.

§. 7.

Taktéž řídí se složení toho Sboru instrukcí, jejížto stvrzení místodržitelství náleží. Na všechen spůsob ale musí dva údové Výboru Musejního jmenováni býti za údy Sboru, z nichž jeden úřad kuratora Matice české zastávati, ve Sboru předsedati a nad statutům přiměřeným užíváním peněz, ježto Sboru k nakládání s nimi odevzdány jsou, bdíti má. Kurator má právo, uzavření Sboru, kteráž se mu zdají proti statutům směřovati aneb jim na ujmu býti, zastavovati a rozhodnutí na Výbor Musejní vznésti. Druhý úd Výboru do Sboru náležející má kuratora v zaneprázdnění zastupovati.

§. 8.

Účty ze správy jmění Matice České skoumají revisoři, ve valném shromáždění společnosti musejní zvolení (§. 22. stanov musejních), a výsledek oznámí se v Časopise Musejním jakož i v novinách úřadních.

Těmito ustanoveními neruší se ale nabytá práva starších zakladatelů Matice.

zpět na obsah - Další: Příloha D.