Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Příloha D.

(Ke straně 182.)

Instrukce Sboru Musejního pro vědecké vzdělání řeči a literatury české.

§ 1. Na základě § 2. lit. C a §. 15. statutů Musea království Českého stává při dotčeném Museu Sbor pro vědecké vzdělání řeči a literatury české. K napomáhání a dosažení tohoto účelu vznáší správní Výbor Musea království Českého dle ustanovení § 6. Přídavku k statutům musejním a dle vyměření ostatních §§. téhož Přídavku na dotčený Sbor nakládání s důchody fondu, při Museu království Českého pod jménem Matice České stávajícího.

§. 2. Sbor skládá se z kuratora a dvanácti údů. V zaneprázdnění kuratora úřaduje na jeho místě zástupce.

Praesident a jednatel Musea mohou z úřadu svého všech porad a nálezův sborových účastny se učiniti, a má se jim o každém sezení dáti návěští a spolu předložiti program předmětů, o nichž se jednati bude.

§. 3. Jenom údové Musea, kteří jsou zároveň zakladateli Matice, mohou se za údy Sboru voliti.

§. 4. Kuratora jmenuje Výbor Musejní z počtu svých údů.

§. 5. Údové Sboru, vyjímajíc kuratora, takto se ustanovují:

Na každé uprázdněné místo má Sbor dva úplně k tomu schopné muže Výboru Musejnímu ke stvrzení navrhnouti. Výbor Musejní má právo jednoho z obou navržených jmenovati aneb Sbor k novému návrhu vyzvati. Při tomto novém návrhu nesmějí se osoby předešle od Výboru Musejního nestvrzené znova navrhnouti. A takto se pokračuje, až jmenování úda se docílí.

Výbor Musejní může po každé jen z navržených od Sboru voliti, s druhé strany nemůže nikdo bez jmenování se strany Výboru Musejního údem Sboru se státi.

Volba osob, ježto se Výboru Musejnímu ke stvrzení předkládají, má se ve Sboru takto díti:

Jedná-li se o takové volení, má toto v jedné řádné schůzce napřed býti ohlášeno, v níž každému údovi Sboru volno jest navrhovati kandidaty. V řádné schůzce potom nejprve příští budiž volení před se vzato tajným hlasováním cedulkami, voliti se ale má jen z těch osob, kteří ve schůzce předešlé aspoň od dvou přítomných údů byli navrženi. Při hlasování tomto rozhoduje nadpolovičná většina hlasů.

Týmž spůsobem déje se volení náměstka kuratorova, kterýž dle ustanovení § 7. Přídavku k statutům musejním toliko z údů správního Výboru Musea království Českého voliti se smí.

§. 6. Kurator a jeho náměstek jmenují se na jeden rok. Z ostatních údů sborových mají ročně dva ze Sboru vystoupiti a to po každé ti, jižto ohledem na čas posledního svého zvolení nejdéle údy sborovými jsou. Jestliže více údů než dva v ten samý čas zvoleno bylo, rozhodne se losem, kdo z nich vystoupiti má. Kdo vystoupili, mohou se však zase voliti.

Kdyby úd sborový do čtyr po sobě následujících schůzek nepřišel, aniž svou nepřítomnosť důvodně omluvil, bude se o něm míti za to, že vystoupil, a vykoná se nová volba na jeho místo.

§. 7. Zřízení úřadů sborových jakož i jmenování úřadníků sborových podléhá stvrzení Výboru Musejního.

Se žádným úřadem sborovým není spojeno samo sebou údovství ve Sboru.

§. 8. V literarním a vědeckém ohledu je Sbor neodvislý od Výboru Musejního.

§. 9. V ostatních částech činnosti své a působení svého stojí Sbor jakož i pokladnice Matice České pod nepostředním dozorstvím Výboru Musejního. On má právo a povinnosť nad tím bdíti, aby se statuty musejní a zvláště ustanovení jejich Matice České se týkající úplně zachovávaly. Výbor Musejní má tudíž právo, kdykoli do písemností, listin a účtů Sboru nahlédnouti, pokladnici Matice České buď sám nebo skrze své vyslance, s přibráním kuratora k tomu, přepočítati a vyšetřiti.

Žádný úřadník sborový nesmí Výboru Musejnímu aneb jeho vyslancům žádaných výkazů a zpráv odepříti.

§. 10. Kurator předsedá ve schůzkách sborových a má bdíti, aby podle statut užíváno bylo peněz, ježto Sboru k nakládání s nimi odevzdány jsou, jakož i nad dokonalým zachováním statutů musejních, této instrukcí, řádu jednacího a ostatních nálezův Vyboru Musejního, a má právo, uzavření Sboru, kteráž se mu zdají proti statutům směřovati aneb jim na ujmu býti, zastavovati a rozhodnutí na Výbor Musejní vznésti.

O každém sezení Sboru má kurator Výboru Musejnímu podati zvláštní zprávu s přiložením protokolu zasedacího.

Kurator zastupuje Sbor ve všech jeho záležitostech právních.

§. 11. Sbor zavírá nálezy své v sezeních, ak platnosti každého uzavření Sboru potřebí jest přítomnosti v sezení většiny všech údů.

Snešení Sboru stává se většinou hlasů všech přítomných.

Jsou-li hlasové počtem sobě rovni, rozhoduje hlas předsedícího.

§. 12. Účel Sboru jest:

I. Vydávání dobrých knih českých, ku kterémuž konci na něj nakládání s důchody matičnými dle vyměření Přídavku k statutům musejním vznešeno jest.

II. Vědecké vzdělání řeči a literatury české vůbec, a Sbor má k tomu užiti všech prospěšných a přiměřených prostředků.

Jmenovitě má Sbor právo jmenovati údy dopisující, jižto mu k dosažení toho účelu, nejen co se týče rozličného jednání se zakladateli Matice České, nýbrž i ostatní jeho činnosti k vědeckému vzdělání řeči a literatury české, nápomocni býti mají.

Sboru přísluší takové osoby dle svého uznání a potřeby sobě vyvoliti, avšak je povinen, toto zvolení Výboru Musejnímu ke stvrzení předložiti.

§. 13. Úkol dopisujících údů záleží zejména v následujícím:

  1. Aby o prospěch Matice české a jejich zakladatelů pečovali a se zasazovali, a sice
    1. snažíce se účastenství k ní povzbuzovati;
    2. usnadňujíce a zprostředkujíce všeliké jednání mezi zakladatelstvem Matice a Sborem, co se vybírání a odbírání spisů na útraty Matice vydaných, jakož i ostatních z poměru zakladatelství plynoucích záležitostí týče.
  2. Aby Sboru v ostatní jeho činnosti a působení k vědeckému vzdělání řeči a literatury české přispěním svým napomáhali, a sice:
    1. obracujíce pozornosť svou ke všemu, což se k literatuře české jak v bibliografickém tak i literarně historickém ohledu vztahuje, a předměty do tohoto oboru náležející pro Museum zjednati se snažíce, aneb aspoň o nich Sboru neb Museu zprávu podávajíce;
    2. dále obracujíce pozornosť svou ke všemu, což ku poznání našeho národu v ethnografickém a jazykovém ohledu sloužiti může, látku pak do tohoto oboru náležející sbírajíce a Sboru k vědeckému použití odevzdávajíce.

§. 14. Sbor má každý rok nejdéle do konce března účet z celého jmění Matice České za rok právě minulý se všemi přílohami účetními Výboru Musejnímu podati.

Zároveň se mají jemu také listiny na kapitály, v minulém roce uložené, s nejnovějšími výkazy z jejich pragmatikalní jistoty předložiti.

§. 15. Spolu s účty má Sbor zároveň po každé také zevrubnou zprávu o své činnosti v právě minulém roce se seznamem svých údů a úřadníků Výboru Musejnímu předložiti.

Výbor Musea království Českého.

V Praze dne 8. května 1862.

zpět na obsah - Další: Příloha E.