Česká čítanka - Tieftrunk - Dějiny Matice -

Příloha E.

(Ke straně 184.)

Jednací řád Sboru Musejního pro vědecké vzdělání řeči a literatury české.

I.

O schůzkách Sboru.

§. 1.

Vrchní řízení všech záležitostí Sboru děje se ve schůzkách sborových. K tomu náleží ze jména:

 1. Navrhování proměn v instrukcích nebo nových spůsobů činnosti Matice české, při čemž vždy Výbor Musejní žádán býti musí za jich potvrzení.
 2. Ustanovení, které knihy buď nákladem buď pomocí Matice České vydány býti mají,
 3. Ustanovení honoráru a poct spisovatelům jakož i všelikého vydání Matice.
 4. Ukládání peněz jistinou na pragmatikalní zástavu čili hypothéku dle návrhu správce důchodů, jakož i všeliké jiné proměny se základní majetností Matice. V případnostech, kdeby uložení některé summy na jistou hypothéku do schůzky odložiti se nedalo, postačuje schválení od kuratora Sboru (neb náměstka jeho) a dvou údů, k takovým případnostem zvláště zmocněných.

§. 2.

Každá kniha, kteráž se předloží Sboru, aby buď nákladem buď pomocí Matice České vydána byla, musí podána býti buď celá buď taková její čásť, kteraž by se i sama o sobě k vydání platně hodila.

§. 3.

Každý spis tímto spůsobem Sboru podaný odevzdá se, jestliže by Sbor vůbec za nemožné neuznal, u vydání jeho se uvázati, nejprve dvěma mužům, buď ze Sboru buď kromě Sboru, v té vědě, ku které spis přináleží, zběhlým se žádostí, aby o něm písemně úsudek podali.

Nesrovnávají-li se oba posuzovatelé ve svém zdání, může dle uznání Sboru dožádán býti nad to třetí posuzovatel k pronešení svého mínění.

§. 4.

Sbor řídí se při rozhodování svém, má-li kniha vydána býti čili nic, netoliko dle zdání dožádaných posuzovatelů, nýbrž i dle stavu důchodů matičných, dle potřeby času a obecenstva a jiných povšímnutí hodných okolností.

§. 5.

Pravidelně svolává schůzku kurator Sboru nebo v nepřítomnosti kuratora jeho náměstek na začátku každého měsíce.

V čas potřeby může povolána býti schůzka mimořádná.

§. 6.

Kurator Sboru neb náměstek jeho řídí jednání ve schůzkách sborových dle obyčejů v každé zřízené společnosti přijatých.

Týž má také právo, kdykoli toho potřebu uzná, přivezma k sobě jednoho úda Sboru a nejméně jednou v roce skontrovati aneb dvěma údy sborovými dáti skontrovati kasu a sklad matičný.

§. 7.

V každé schůzce Sboru čte se protokol schůzky předešlé a stvrzuje se podpisy všech přítomných. Každému měsíčnému shromáždění předkládá též správce důchodů výkaz ze příjmů a vydání za měsíc právě minulý jakož i stav pokladnice, sekretář pak učiní zprávu o tisku knih, pokudž tento dospěl, i předloží přehled potřebného na ně nákladu.

§. 8.

Jedná-li se o věc, ježto se některého úda osobně dotýče, nemá na čas toho jednání ve schůzce přítomen býti ani užívati svého hlasu.

§. 9.

Jestliže při volení nového úda (§. 5. instrukcí) neudá se nadpolovičná většina hlasů při prvním ani při druhém hlasování, smí po třetí hlasováno býti jen o dva navržené, kteří po druhé měli nejvíce hlasů.

II. O úřednících Sboru.

§. 10.

Úředníci Sboru jsou:

 1. Sekretář.
 2. Správce důchodů čili pokladník.
 3. Správce skladu.
 4. Korrektor.

§. 11.

a) Sekretář vede:

 1. Protokol schůzek a pamětní kuihu.
 2. Korrespondenci Sboru.
 3. Vyjednává dle usnešení Sboru vše, co se týče spisů, nákladem neb pomocí Matice vycházejících.
 4. Uveřejňuje v novinách zprávy o jednání ve schůzkách Sboru a skládá každého roku zevrubnou zprávu o činnosti Matice s popisem oudů a úředníků sborových dle §. 16. instrukcí.
 5. Vykonává všecky jiné práce jemu od Sboru uložené.
 6. Vykazuje výplaty z pokladnice dle uzavření Sboru

§. 12.

Všecky důležitější dopisy a listiny od Sboru vydané mají od sekretáře předkládány býti kuratorovi Sboru neb náměstku jeho ke schválení a k podpisu; méně důležité podpisuje jménem Sboru sám.

§. 13.

b) Pokladník přijímá:

 1. Všecky vklady od zakladatelů Matice.
 2. Úroky z jistin matičných.
 3. Peníze stržené za knihy nákladem Matice vydané jakož i všecky jiné peněžité příjmy Matice buď řádné buď mimořádné.
 4. Zastavuje vydávání knih zakladatelům, kteří ročního vkladu nesložili.
 5. Zapravuje z výdajných peněz všecky výplaty dle uzavření Sboru vykázané.
 6. Pečuje o uložení každoročních vkladů, pokud k tomu jsou ustanoveny, jakožto jistinu na pragmatikalní zástavu dle vyměření § 1. (d).

§. 14.

Každého vkladu potvrzuje pokladník zakladatelovi základním listem, zaznamenává vklady do zápisní knihy Matice a podává z ní čtvrtletně výpis do časopisů musejních.

Základní listy podpisují jménem Sboru sekretář a pokladník.

§. 15.

Oba tito podpisují také kvitance z úroků, vydávané dlužníkům Matice; listiny pak týkající se základní majetnosti podpisuje spolu s nimi kurator.

§. 16.

Za každý rok podává pokladník počet ze stavu majetnosti Matice ke schůzce Sboru, v měsíci březnu nejprve příštím odbývané.

Vysledkové počtu tohoto jakož i popis všech zakladatelů Matice, kteří během minulého roku vkladů svých doplnili, uveřejňují se v nejbližším svazku časopisů, každého pak pátého roku podává se úplný popis všech zakladatelů Matice.

§. 17.

c) Správce skladu:

 1. Přijímá tištěné exempláře děl od tiskaře neb od knihaře a vydává je knihkupci musejnímu dle jeho potřeby neb jiným osobám dle nařízení Sboru.
 2. Přijímá předplacení na spisy a vydává i rozesílá je předplatitelům.
 3. Obstarává rozesílání spisů matičných zakladatelům, kteří toho žádají, jak zvláštní pravidlo o tom vydané ustanovuje.
 4. Prodává zakladatelům spisy, ježto se jim v snížené ceně vydávají.

§. 18.

Tyž dává každoročně do konce měsíce ledna počet ze stavu skladní majetnosti Matice za předešlý rok a zkouší zároveň počet knihkupce ze strženého za knihy matičné; kteréžto oba počty slouží za doklad k počtu pokladníkovu.

§. 19.

d) Korrektor

pečuje o správnosť slohu v rukopise a o korrekturu tisku.

V Praze dne 18 února 1863.

zpět na obsah - Další: Příloha F.