Česká čítanka - Tieftrunk- Odpor stavův -

Předmluva

V dějinách českých 16. věku není zajisté osudnější doby nad r. 1547. Spor, který z náboženských a politických příčin mezi králem Ferdinandem I. a národem českým po delší již čas se byl připravoval, vyšel dotčeného léta neblahými událostmi v cizině na jevo a doveden jest ku konci pro národ velmi žalostnému. Jednak pro tuto důležitost, jednak i pro to, že zevrubnějším vypsáním dějin lépe nahlédnouti lze v povahu jejich kulturní, obrali jsme si onu dobu za předmět podrobného vzdělání historického. Užili jsme při tom kromě rukopisného díla Sixta z Ottersdorfu zvláště bohatého archivu zemského, napotom hojného materiálu, v Museum království českého, v archivu král. města Prahy, v Deskách zemských a jinde sebraného. Připomínajíce vděčně tyto prameny, nemůžeme spolu pominouti mlčením i nepoctivé lehkovážnosti, s jakou J. V. Zimmermann ve spise svém "Příběhové království českého za Ferdinanda I." o dějinách l. 1547 vypravuje. Celá práce jeho záležela v tom, že vypsal zhola části ze Sixta z Ottersdorfu a jiné z Akt Ferdinandových, Sixtova spisu co pramene nikdež ani nepoznamenav.

Pokud se nám podařilo, věrný obraz oněch dob podati, o tom nechť soudný čtenář rozhodne.

Jakožto příloha přidáno jest k tomuto spisu dosud nevytištěné "Přátelské snešení stavův českých" z r. 1547, poněvadž nejen s prací naší nemálo souvisí, nýbrž i celým svým a obsahem pro kulturní dějepis národu našeho velmi důležité jest.

zpět na obsah - Další: Povaha dějin českých v 16. stol. před r. 1547.