Česká čítanka - Tieftrunk- Odpor stavův -

Karel Tieftrunk

Odpor stavův českých proti Ferdinandovi I. léta 1547

Předmluva

Úvod. - Povaha dějin českých v 16. stol. před r. 1547.

O Jednotě bratrské a stavu městském, o sněmích a sporu českolehnickém.

I. - Začátky sporu mezi Ferdinandem I. a stavy českými r. 1546.

Úmysly cís. Karla V. v říši německé. Sněm obecný stavům českým ke dni 26. měs. července položený. O hotovosti zemské na témž sněmu zavřené. Jednání o smlouvu s Moricem. Fridrich saský a Filip heský do říšské klatby dáni. Psaní Fridrichovo k stavům českým. Pře Dobrolucká a Grinheimská. Přípravy královské k hotovosti zemské a odpor proti ní. Mustrování lidu krajského. Věci Jáchymovské a ležení u Kadaně. Smlouva mezi Ferdinandem a Moricem učiněna přes odpor stavu městského. O výpravě proti Fridrichovi. Trestání stavův nepovolných. Závěrečné poznamenání.

II. - Přípravy Ferdinanda I. k novému polnímu tažení proti Fridrichu saskému r. 1547.

Válečné prospěchy Jana Fridricha. Ferdinand I. obrací se k Pražanům a jiným etavům o pomoc. Odpovědi k tomu od stavův učiněné. Demokratický původ odporu proti králi. Mandát královský dne 19. ledna vydaný. Odpověď obcí Pražských. Král se znova pokouší, aby stavy k válce naklonil. Obecná nechuť proti onomu mandátu. Smrť králové Anny. Odpověď králova Pražanům. Příčina odporu stavovského v Čechách. Odjezd králův do Litoměřic a jednání tam.

III. - Odpor stavův proti politice královské

Neodhodlanost konšelských úřadů v Praze. Zmáhání se odporu v obcích Pražských a jednomyslnost jich. Přátelské snešení obcí Pražských a význam jeho. Žádost všech tří stavův za obecný sněm. Potupné písně na krále a císaře. Povaha odporu a další karakteristika smýšlení lidu. O přátelském snešení všech tří stavův proti mandátu královskému. Odpovědi královské v příčině sněmu a služebníkův dvorských. O pozůstalosti Štěp. Arnolta a o minci lehké. Vítězství Fridricha saského u Rochlice dne 2. března. Válečné přípravy Ferdinanda I. Poselství Hanuše Fridricha k Pražanům. Sjezd stavův o středopostí v Praze. Odpověď stavův Fridrichovi. O vzetí Jáchimova skrze lid saský. Další jednání stavův. Artikulové snesení přátelského. O hotovosti zemské a zřízených osobách. Úvaha o jednání stavův v středopostí.

IV. - Povaha odporu a marné pokusy o uklizení jeho.

O vtrhnutí lidu Moricova do Čech. Psaní a zlé domnění o témž vpádu. Příběh Žatecký. O Kašparu Pflukovi. Nedostatky ve správě věcí vojenských při stavích. O vojsku císařském. Zřízené osoby učiní některá opatření vojenská a hledají pomoci v ostatních zemích koruny české. Král vypraví ze Žlutic posly do Prahy. Výstražné listy k zřízeným osobám ze severních krajů. Marné jednání Fridrichovo o jednotu se stavy českými. O schůzích Kašpara Pfluka s Thumshirnem a s posly Fridrichovými. Zprávy o vojen. silách českých a Fridrichových. Ferdinand I. táhne k Chebu, kdež dne 6. dubna s Karlem V. se sjede. Odpověď Pražanů a zřízen. osob k poselství, ze Žlutic k nim vypravenému. Psaní královo a císařovo do krajův král. čes. Odpor obcí Pražských proti konšelům. Odpověď Pražanův k onomu psaní král. a cís. Marné snahy zříz. osob o narovnání sporu mezi císařem a Han. Fridrichem. Nové jednání téhož Fridricha o smlouvu se stavy čes. Výprava Karla V. z Chebu. Opatření Thumshirnovo a jiných vojevůdců proti němu. O rozmluvě Kaš. Pfluka s vůdci saskými v Slavkově. Thumshirn vezme Karlovy Vary, Chomútov a Červený Hrádek. Smutný stav Pflukův. Příčiny nerozhodného chování se zřízených osob.

V. - Po bitvě u Mühlberka vrátí se král do Čech a strojí se k pokoření stavův.

Sněm od stavův dne 18. dubna otevřen. Schůze v kolleji Karlově dne 20. dubna. Jednání o přistoupení nejv. úředníkův a soudcův zem. k snešení stavův. Nové poselství cís. a král. v Praze. Odpověď stavův k němu. Karakteristika stavův na sněmu shromážděných. Jednání Fridrichovo se stavy jednotlivých zemí. O vítězství Mühlberském a účinek jeho v Praze. Předešlá odpověd k císaři a králi změněna. Bouře z toho v Praze vzešlá. Cesta poslův k císaři a králi i nazpět do Prahy. Poselství cís. a král. v Praze. O těžkém stavu Kašp. Pfluka. O přednešení poslův cís. a král. a úvaha o něm. Přímluvy stavův v příčině téhož poselství. Přiznávací listové stavův při dskách uloženi. Nové poselství k císaři a králi. Král vraceje se do Čech, obešle některé stavy do Litoměřic. Mandát královský do krajův a proti Pflukovi. Záměry královy v Litoměřicích a jednání jeho zde se stavy. Hnutí z toho v Praze a těžký stav úřadů konšelských. Poslové Pražan v Litoměřicích. Král vyhledává pomoci vojenské u Morice a císaře. Korrespondence o to činěná. Řádění lidu královského v Litoměřicích. Martin Nosidlo. Dne 1. července vydá se král z Litoměřic do Prahy.

VI. - O pokutování stavův, jmenovitě měst královských.

Příjezd králův do Prahy dne 2. července. Zbouření lidu proti žoldnéřům královským. Poslové Pražan před králem na hradě. Jitření se lidu obecného proti úřadům konšelským. Poslání královské do měst Pražských. Král chystá se k potrestání Pražan a druhého poselství jich k sobě nepřipouští. O prostopášnosti lidu válečného. O zbouření z toho vzešlém v městech Pražských, zvláště dne 6.července. Nové poselství ku králi vypraveno. Lid znova se bouří proti konšelům. Po přípovědi královské upokojí se obce. Obeslání Pražan před krále k 8. dni měs. července. Soud královský nad nimi. Artikule, jež Pražané podniknouti musí. O statcích Pražanům skonfiskovaných. Žádosti jich za úlevu od krále odmrštěny. O obeslání jiných měst královských a některých stavův vyšších před soud královský. O těžkém stavu vězňův na hradě Pražském. Pokutování měst a další konfiskace statkův.

VII. - Politické, soudní a náboženské změny, jež Ferdinand I. po událostech r. 1547 v Čechách způsobil.

Krvavý sněm na hradě Pražském a snešení na něm učiněná. Pokutování některých ještě osob v městech Pražských. Kterak král se statky konfiskovanými naložil. O navracení některých privilegií, statkův zádušních a některého jiného zboží městského. Král obmezí samosprávu Pražan i jiných měst královských: o hejtmanském a rychtářském úřadě v městech Pražských a o rychtářství v ostatních městech královských. O Aktách Ferdinandových. Král odjede dne 10. října z Prahy do Augšpurku. Stav věcí v Praze po odjezdu jeho. O appellacích na hradě Pražském. Jednota bratří českých. Úvaha závěreční.

Příloha - Přátelské snešení stavův českých.

[Rukopis Sixta z Ottersdorfu v Mus. král. česk. list 197-219.]

Registřík - Jmena osob a míst.

A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V Z Ž

[ Stáhnout jako jeden HTML soubor (923 kB) ]