Česká čítanka - Vrchlický- Mod. básníci angl. -

L.

Thomas Babington Macaulay (1800-1859.)

Slavný historik a essayista proslul historickými balladami, které psal na základě podrobnýeh studií. Jsou to v první řadě "Zpěvy ze starého Říma", kde snažil se napodobiti ztracenou národní poesii římskou tonem i obsahem a názory. Ve "Zpěvích z války občanské" chtěl provésti totéž z doby bojů puritanských. Vedle historické drobnomalby je tu patrná i nevšední síla básnická.

HORATIUS

 1. Při devíti bozích přísahal
  Lars Porsena z Clusium,
  "Víc bezpráví nemá trpěti
  Tarquina veliký dům!"
  Při devíti bozích přísahal,
  den určil pro sněmu sbor
  a poslů vyslal jízdeckých
  na západ, sever; východ, jih
  se vřadit pod prapor.

 2. Na západ, sever, východ, jih,
  vyjeli posli v ráz
  a věží, městem, strání, ehatou
  zněl polnic břeskný hlas.
  Etrusku hanba klamnému,
  jenž doma zůstává,
  když v pochod Porsena z Clusia
  se na Řím vydává.

 3. A pěšáků i jezdců
  proud valný trhne blíž,
  z mnohého hřmí sem náměstí
  i z žírných polí již,
  i z mnohé tiché vesničky
  ve buků skryté stín
  jak orlí hnízdo kdes, které by v klíně nes
  růžový Apennin.

 4. Z mohutné Volaterrae,
  kde pověstný hrad hrozí,
  jsa stavěn páží obrů
  pro krále, kteří bozi,
  od přístavu Populonie,
  jejž stráže vidí plát,
  ze Sardinie sněžných hor,
  jih vroubí jejich řad;

 5. Z hrdého trhu Pisy,
  královny západních vln,
  kde přístav Marsilie
  jest každý otrokův pln,
  kde sladký Clanis kvítím
  a revou, obilím běží
  a ztad, kde zvedá Cortona
  do vzduchu diadem věží.

 6. Zdar dubům, jejichž žaludy
  v Auseru bystřeň padají,
  i jelenům, již haluze
  Ciminských chlumů žvýkají;
  ze všech řek pastýřovi
  Clitumnus nejdražší jest,
  z všech jezer Volsinskému vzdává
  největší ptáčník čest.

 7. Však teď víc břehy Ansera
  ran seker neznají,
  a sotva hory Ciminské
  teď lovce vítají,
  u Clitumnu se pase skot
  a těká prostý pout
  a volně drůbež potápí
  se ve Volsinský proud.

 8. Žeň Aretia letos
  požíná kmetů dav,
  a v Umbru hoši koupají
  teď capající brav
  a letos v Luně v kádích
  mošt kypí v rudý nach
  kol dívčích nožek, zní žert a smích,
  však otec na Řím táh.

 9. Vybraných věštců třicet,
  ti nejmoudřejších v kraji,
  ve službách Larsy Porseny
  den i noc vytrvají,
  těch třicet věštby luští
  dnem nocí každý rys,
  již z levé strany k pravé dlaň věštců v době tmavé
  na plátno vryla kdys.

 10. A divě jedním hlasem
  těch třicet volá hned:
  "Miláčku nebes, Porseno,
  jen hni se, hni se v před!
  Jen jdi a vrar se v slávě
  v Clusia královský dům,
  kol oltářů Nursie zlaté vtkni štíty,
  jež urveš Římanům."

 11. A nyní každé město
  mu poslalo dav mužů svých,
  pěšáků skoro sto tisíc
  a deset tisíc na koních
  a tak před branou Latia
  se sešel velký ten sjezd,
  v ten věru den se řici mohlo,
  jak velký Porsena jest.

 12. Neb tenkrát Etrusků voje
  v šik spjaté zrak jeho zhlíd,
  v nichž mnohý Říma vyhnanec
  i čacký spojenců lid,
  a s věru mohutnou druží
  se k řadám jich připojil
  sám z Tuscula Manilius,
  jenž kníže Latinských byl.

 13. V ten čas na žluté Tibeře
  shon, úžas byl a jek,
  neb k Římu z dálné krajiny
  vše dalo se na útěk,
  na míli kolem města
  vše cesty ucpal ten proud,
  dva celé dny a noci dvě,
  až děsno pohlednout.

 14. O berlích zástup kmetů
  a těhotných žen sbor,
  a matek, jichž sten padal
  ve smavých nemluvňat zor,
  a chorých na nosítkách,
  jež otroků dav nes,
  a s holemi a se srpy
  brunatných ženců směs.

 15. A s měchy plnými vínem
  tu mezků i oslů dav,
  koz, ovcí přečetná stáda
  a dlouhé řady krav,
  vůz mnohý praskající
  bez rovnováhy hnán,
  pod tíží obilí, nářadí
  stál v ústí hřmících těch bran.

 16. Teď z tesů tarpejské skály
  krvavé v noční klid
  hořící vesnice z dáli
  moh římský občan zřít.
  Dny, noci otcové města
  se v rádní scházeli byt,
  neb stále posli jezdili sem
  zmar nový ohlásit.

 17. Kde východ jest i západ,
  Tusk okolo hor se rojí,
  v Crustumeriu holubník
  ni dům, plot neobstojí.
  Až ku Ostii Verbenna
  krajinu zpustošil,
  na Janiculus Astur stoup
  a silnou stráž tam zbil.

 18. Nebylo hrdého srdce,
  vím, v celém senatu,
  jež nezvedlo by se vzpourou tou zlou
  v bolesti záchvatu.
  V ráz povstal konsul z křesla,
  a každý otec vstal,
  své togy podkasali
  a spěchali, kde val.

 19. Odbyli radu v stoje
  u říční brány v ráz,
  tu k hovoru, jak rozum dá,
  byl věru malý čas.
  Rozkázal ihned konsul:
  "Pryč s mostem, dolů s ním!
  neb Janiculum když padlo,
  jen to můž zachránit Řím!"

 20. Špeh prchaje sem vrazil,
  tvář hrůzou schvácená,
  "Již zbraní chop se, konsule,
  již táhne Porsena!"
  Na západ k nízkým pahorkům
  obrátil konsul zrak,
  a viděl nebe jako v bouři,
  jen samý prach a mrak.

 21. A rychle blíž a blíže
  dým rudý táhne sem,
  a z něho, kam se zrak zadívá,
  kde kraj ten černý mrak přikrývá
  se třeskný polnic zvuk ozývá,
  tep kopyt, hlasů sněm,
  a zřetelně teď, zjevně
  se z mraku rozletěl svit,
  a v levo i v pravo jak zlomený let,
  a modravým světlem ocele kvet,
  to lesklých je přilbic nepočet,
  to kopí lze legie zřít!

 22. A zřetelně teď, zjevně
  nad lesklou čarou těch řad
  měst dvanácti krásných zástavy
  zřels v ohně odlesku plát.
  Však hrdý prapor Clusia
  se nade všecky vznes,
  ten, který naháněl Umbru
  i Gallovi stejný děs:

 23. A zřetelně, teď zjevně
  poznával měšťan dobrý
  po šatu, po líci, po koních, přilbici
  Lucuma bojovné obry.
  Tu z Aretia Cilnius
  hbitého ryzáka bod,
  tu s dvojitým štítem Astur stal,
  s tím mečem, jejž on pouze vzpjal,
  tu s pásem zlatým Tolumn zjevný
  a z hradu Verbena tam hněvný
  od Thrasimenských vod.

 24. A pod korouhví krále,
  zkad přehlíd boje šum,
  na voze seděl ze sloně
  Porsena z Clusium.
  Na pravé Manilius jel,
  latinské moci pán,
  na levo Sextus zrádný spěl,
  jímž hanby té čin stkán.

 25. Jak Sextovi v tvář hledli,
  že s nepřítelem jest,
  tu ryk se vznes až do nebes,
  řev, vytí, kletby zvěst.
  Kde jaká žena na střeše jest,
  ta plila, klnula,
  kde jaké dítě, malá pěst
  se v kletbu zvednula.

 26. Leč konsulův zor kalný
  a němý byl jeho hlas,
  když na val posupný patřil
  i nepřítele pás.
  "Jich přední voj zde bude,
  než snesete vy most,
  a ten když jednou mají,
  co dá nám budoucnost?"

 27. Tu vykřik Horatius,
  jenž u bran stráží bděl:
  "Buď dřív anebo později
  los člověka, by mřel.
  A může lépe umřít muž
  než nebezpečím v boji,
  za svatý popel otců svých,
  za oltář bohů, vlast svoji?

 28. Než za svou matku něžnou,
  jíž v sen byl zkolébán,
  za ženu, k jejíž ňadru
  jím kojenec byl dán?
  Za panny, oheň Vesty
  jež živí v noc i den,
  před Sextem ochránit je, jímž
  čin hanby proveden?

 29. Consule, most jen strhni,
  jej strhni a spěch měj!
  Já s dvěma ještě soudruhy
  nepřátel vyčkám rej.
  Nechť úzký brod, jich tisíce
  my tu je zarazíme,
  nuž, kdo chce v útoku mně státi po boku,
  my ten most vydržíme!"

 30. Spurius Lartius tu křik,
  byl z Ramnu hrdý muž,
  "Ti pravém po boku stát chci v tom útoku,
  most udržíme juž!"
  A vykřik Herminius,
  Titiův krve muž:
  "Ti levém po boku stát chci v tom útoku,
  most udržíme juž!"

 31. "Horaci," pravil konsul,
  "jak děl jsi, jděte v boj,"
  tři smělci takto vytáhli
  na ohromný ten voj.
  Neb Říman v bojích pro svůj Řím
  nešetřil zlato, zem,
  ni syna ni žen a život mu sen
  v tom dobrém čase pradávném.

 32. Jen pro stát všichni byli,
  ne pro stran zápasy,
  a velký s malým vzájemně
  se v pomoc přihlásí,
  Dle práva lup tu rozprodán
  i rozdělena zem,
  jak bratři byli Římané
  v tom dobrém čase pradávném.

 33. Teď nenávidí sebe víc
  než svého nepřítele,
  rve tribun patricia
  a ten lid šlape směle;
  v stran boji stále prudším
  moh v boji s cizincem
  tak divoce se neválčí
  jak v dobrém čase pradávném.

 34. Tu přitáh sobě každý z tří
  své dobré brnění;
  do ruky vzal svou sekeru,
  i konsul nelení,
  tu otci jako sprostí
  a háku, tyče vzmach,
  na hoře trámů nezbylo,
  pilíře na vlnách.

 35. Co Tusků valné vojsko
  kol rozvlnilo v slávě
  šik za šikem svou nádheru
  jsouc rovno zlatému jezeru
  v poledních paprsků lávě,
  tu čtyři sta trub válečných
  vydalo k nebi svůj ryk,
  když velký voj ten s prápory
  a kopí lesem táh od hory,
  se k mostu hnal těm na vzdory,
  na tři ty smělce vnik.

 36. A mlčky ti tři stáli
  a chladně zřeli v boj,
  když ve srdečný, hlučný smích
  tu vypuk' přední voj.
  Tři vňdci v před se dali,
  voj zůstal v dálce dost,
  a slezli, každý tasil meč
  a zvedl štít a začla seč,
  ten získat průsmyk: most.

 37. Tu z Tiferna byl Aunus,
  kde vinohrady kynou,
  tu, Scius, jehož otroci
  ve dolech livy hynou,
  a Picus, dlouho Clusiu
  jenž sloužil v boji i míru,
  jenž Umbry svoje vede k boji
  od srázu, šedá stráž kde stojí,
  hrad Nequinum v svých věží roji,
  do Narských bledých zří vírů. -

 38. Rek Lartius tu Auna zbod,
  jej hodil ve vln rej,
  ťal Seja pak Herminius,
  až s bradou rozčís jej,
  Horatius ranou jednou
  na Pica v let se vrh,
  a Umbra hrdého zlatý zbroj
  v prach krvavý tím strh.

 39. Trysk Oknus z Faleria
  na tři ty smělce v mžik,
  a z Urga Lausulus za ním,
  ten mocný loupežník.
  A z Volsinia Aruns,
  ten druhdy kance zbod,
  jenž kosmatý, kde Cosy lom,
  se v sítí válel, kácel strom,
  lid dávil, luh, řval jako hrom
  Albinských podél vod.

 40. Herminius Arunse ranou,
  Lartia Oknus kles,
  v Lausula srdce lesknavý
  se Horácův meč snes,
  "Zde lupiči lež bídný,
  víc nesmí dítě" - děl -
  "z Ostie výší nesmí choť
  vyhlídat v strachu tvoji loď,
  a nesmí sedlák z Campanie
  v les prchat, hledat, kde se skryje,
  tvou kletou vlajku jak zřel."

 41. Však ustaly již smichy
  na pláni, kde vřel boj,
  jen divý ryk až k nebi vnik,
  jej spustil přední voj.
  O délku šesti oštěpů jen
  byl vzdálen soků dav,
  v té chvíli nikdo nevystoup,
  by získal most i splav.

 42. V tom zazněl pokřik: "Astur"
  a otevřel se šik,
  sem kráčí kníže z Luny,
  ten hrdý válečník,
  na valné pleci čtverý
  mu zvučel obrovský štít,
  meč jeho letěl vzduchem a fičel bouře ruchem,
  tím on jen moh se bít!

 43. On smál se na Římany,
  byl vznešený to smích,
  leč pohrdáním zrak mu plál,
  když Tusků zástupy stih.
  Děl: "Cení plémě vlčice
  své zuby krvelačné,
  leč kdo jen za tím půjde, dráhu
  když Astur klestit si začne."

 44. Meč v obou rukách třímal
  a vysoce jej vzpjal,
  a ze všech sil po Horatiu
  se divým vztekem hnal.
  Ten dýkou však i štítem
  odvrátil jeho hněv,
  přílby se chytil, nohu ťal,
  a Tusků křik se k nebi vzpjal,
  jak zřeli téci krev.

 45. On zachvěl se, na Herminia
  se opřel pro oddech,
  jak divá kočka ranami vzteklá
  v tvář soku mečem šleh.
  Skrz zuby, přilbu a lebku
  meč jeho zasyčel,
  a o celou dlaň za Astura skráň
  ten dobrý meč ven vjel.

 46. Pad velký kníže z Luny
  tou ranou udolán,
  jak na Alvernu kácí se
  dub hromoklínem sklán,
  jenž olbřímí páže zvedá
  bez listu, uhel v hvozd bratří,
  co Augurů druž s tichým šepotem
  na zdrcenou skráň jeho patří.

 47. Na Astura šíj patu
  klad Horác opojen
  a třikrát, čtyřikrát táhnul,
  meč z pochvy nechtěl ven.
  Děl: "Také přivítání
  vás zdraví u Tibru vod,
  kterého z Lucumských zachce
  si náš ten římský hod?"

 48. Na vyzvání to hrdé
  šept tichý šikem táh,
  šept úzkostný a temný,
  v něm hněv a stud a strach.
  Dost rytířů zde čackých
  zde bylo i reků jistě,
  neb Etrurie celá šlechta
  zde stála v hrůz těch místě.

 49. Však z Etrurie šlechtě
  již došla zmužilost,
  když zřeli v prachu ty mrtvoly
  a tři, již hájili most,
  od děsného vchodu zpátky,
  kde tří těch zuřil hněv,
  již couvli, ve tváři děs,
  jak chlapců lovících zajíce směs
  v sluj nahledne mimo nadání kdes,
  kam s bručením starý medvěd vlez
  a zří kol kosti a krev.

 50. Jít v čele nikdo nechtěl
  v útoku na život. "V před!"
  ti zadní ještě křičeli,
  však přední křičeli: "Zpět!"
  a do předu hned a ve mžiku zpět
  kolísal celý šik
  a vlnící železa ve příboj
  se potácel korouhví sem a tam roj,
  to údery matnými v poslední boj
  trub vítězných zhasínal ryk.

 51. Však v okamih tu vystoup muž,
  spěl chvatnou nohou sem,
  jej poznali, jej vítali
  ti tři svým pozdravem.
  "A budiž vítán, Sexte,
  na břehu vlasti," zahřímá -
  "co čekáš? Slyš. Se obracíš?
  Zde cesta do Říma!"

 52. On upřel na místo třikrát
  a třikrát na mrtvé zrak,
  a třikrát se ve vzteku vrátil
  a třikrát dal na útěk pak,
  a do průsmyku bušil,
  ve tváři vztek a děs,
  kam z Tusků květ nejvzácnější
  bled do své krve kles.

 53. Však sekery a páky
  ty nelenily též
  a most se houpal hroze
  spět v zkypělých vln véž.
  "Pojď zpátky, Horatie,"
  sbor otců těžký křik,
  "zpět Lartie, Herminie,
  již most se sřítí v mžik."

 54. Couv hned Spurius Lartius,
  couv Herminius v chvat,
  však prchajíce cítili
  pod nohou mostu již pád,
  když obrátili hlavu,
  Horáce zřeli, sám
  zbyl na nepřátel břehu,
  jak vrátit chtěl se tam.

 55. Však s hromotřeskem nyní
  se skácel po kmenu kmen
  a trámy a mostu kostra
  jest hříčkou ve víru pěn,
  a velký jásot vítězný
  od valů Říma se vzpjal
  když nejvyšší až ku střeše
  trysk vody divoký val.

 56. Jak oř, jenž cítí úzdu
  v své tlamě poprvé,
  se vzpjala řeka divoce,
  svou hřívou v dál vše rve,
  svá strhši náhle udidla,
  svou šťastna svobodou
  se v divém vzteku rozzuří
  a žene římsy a cimbuří
  hřmíc k moři drahou svou.

 57. Sám Horatius nyní stál
  a pevné mysli byl,
  zde stotisíc kol nepřátel,
  tam proud se rozvlnil.
  "Jej sesekejte!" Sextus řval
  ve bledé tváři smích.
  "Teď vzdej se!" křičel Porsena.
  "Na milost vrahů svých!"

 58. Obrátil se, jak zhrdal by
  kol podlým vojskem tím,
  ni slovo neřek Porseně,
  nic Sextu šklebem zlým.
  Na Palatin on pouze hled,
  kde bílý jeho dům,
  k ctné řece děl, jež u Říma
  provádí vln svých šum:

 59. "O Tibře, otče Tibře,
  k němuž se modlí Řím,
  teď zbroj i tělo Římana
  svěřuju vlnám tvým."
  To pravil, v pochvu zarazil
  meč velký nazpátek
  a s krunýřem na zádech svých
  se vrhnul v proudů jek.

 60. Ni plesu ryk ni zármutku
  se břehem neroznes,
  stál sok i druh tu hrůzou jat
  do kořen ústa a zrak vzpjat
  na místo, kde on kles.
  Leč sotva přilby chochol zved
  se z varu plných vln,
  tu jásotem Řím celý křik
  i etrurského vojska šik
  zdar jemu, plesu pln!

 61. Však dlouhým deštěm valný
  byl proud, hřměl děsný řev,
  a rány jeho bolely,
  z nich vytékala krev;
  a ranami byl zemdlen,
  jej tížil krunýř zle,
  již myslili, že klesá,
  však vzchopil zas oči mdlé.

 62. Tak věru plavec žádný
  ve případu tak zlém
  proud nebrázdil kdy zrádný
  za spasným přístavem,
  však pevnou hruď mu drželo
  to čacké srdce dál
  a dobrý otec Tiber
  jej v plavbě podpíral.

 63. Naň kletbu zařval Sextus:
  "Což nepojde ten chlap,
  než den mohl vzplát, svým Řím jsme mohli zvát,
  by nestřežil on ten slap!"
  "S ním bozi!" křičel Porsena,
  "jej neste k břehu víry pěn,
  neb taký skutek rekovský
  do dneška nebyl zřen."

 64. Již zem pod sebou cítí
  a již jej vítá břeh,
  po jeho ruce krvavé
  se hrnou ze stran všech,
  již v pláči, ve jásání
  a v potlesku. ký ryk!
  jej skoro v říční bránu nesou,
  kam jásavý dav vnik.

 65. Žitného dali pole mu,
  jež statkem bylo všem,
  co můž' od rána do noci
  vůl zorat pod svým jhem
  a z kovu sochu ulili
  a vztýčili ji v ráz
  a stojí tam až v dnešní den
  jak svědectví v můj hlas.

 66. Tak v Comitiích stojí,
  kde zří jej vešken lid,
  na jednom kleče koleně
  Horác panciřem kryt,
  a zvěčněno je dole
  tož zlatým nápisem,
  jak statečně most udržel
  v tom dobrém čase pradávném.

 67. A jeho jmeno hřímá
  po Římě mužům v hruď
  jak polnice hlas: "Volskům,
  o Říme, katem buď!"
  K Junoně posud ženy
  se modlí v čase svém
  za reka jak on, jenž obhájil most
  v tom dobrém čase pradávném.

 68. A v zimních nocích šerých,
  kdy fičí severák
  a vlčí zní jen vytí,
  kol závějí sněžných je mrak,
  kol střechy rolníkovy
  když orkán s řevem iká,
  že Algida kmen dobrý
  na krbu v závod štká;

 69. Když nejstarší sud načat,
  největší lampa rozžata,
  když kaštany žhnou v ohni,
  na rožni jehně do zlata,
  když starých i mladých v kruhu
  kol ohně sedí shluk,
  a dívka splítá košík
  a hoch si řeže luk;

 70. Když otec zbroj si čistí
  a rovná chochol přilbice,
  a matka na stavidle člunek
  v rej pouští, se smějíce
  a plačíce hned spolu
  zvěst vypravují všem,
  jak dobrý Horác uhájil most
  v tom dobrém čase pradávném.

zpět na obsah