Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Pozorovatel politický

H. B Jedna z nesrovnalostí centralisace rakouské jeví se právě nyní při zřizovaní nových politických úřadů a soudů a sice následujícím způsobem: Známo totiž jest, že naše česká města mezi sebou téměř zápasila v obětivosti pro ulehčení státní pokladnici a že skoro všude na útraty obce pro úřady a soudy dílem domy již příhodné zdarma odevzdány, dílem též k potřebě náležitě přestaveny a zřízeny, dílem konečně zcela nová stavení ne s malými náklady obce zbudována jsou, a jak jsme z pramene dosti bezpečného zvěděli, obnáší suma, která tímto způsobem jen od českých měst a obcí státní pokladnici ušetřena jest asi 15 neb 20 milionů zl., k čemuž ještě se připojiti musí, že se mnohé obce také zavázaly, stavení tato na svůj náklad udržovati, čímž se opět veliký kapitál pro stát ušetří. - Nyní však považme, že ku př. v Rakousích, jak z hodnověrných pramenů víme, všechny tyto stavby pouze ze státní pokladnice se konati mají, což znamená tolik, že my Čechové tuto útratu dvakrát poneseme, neboť jsme si svoje stavby sami zařídili, a nyní budeme ještě na to za stavby vjiných zemích platit. K tomu pak ještě budeme míti my sami za svůj veliký náklad přece jen staré a všelijak jen přestavované úřady, kdežto tyto jiné země za naše peníze jistě velmi úhledné a zcela nové domy obdrží - To samé zase platí o maličkých korunních zemích, kterých ministerstvo více ustanovilo, jako jsou Slezsko, Solnohrad atd. Patrno jest, že útraty na jejich úřady budou v poměru mnohem větším než při větších korunních zemích, poněvadž budou muset jakožto samostatné korunní země všeho druhu nejvyšší instance míti samy pro sebe. Kdyby si tuto útratu nesla každá korunní země sama ze své zemské pokladnice, neměli bychom nic proti té marnosti, že chce každá krajinka korunní zemí býti: nyní ale, když se všechny ty útraty ze všeobecné státní pokladnice ponesou, tázati se musíme, kterak přijdou k tomu veliké korunní země, aby připlácely malým na jich marnost, že chtějí býti samostatnými korunními zeměmi a míti své zvláštní vyšší instance všelikého druhu?

zpět na obsah - Další: Naše nynější postavení