Česká čítanka - Havlíček - Slovan -

Učitelstvo a žendarmerie

H. B. Bylo jednou v krátkosti ve Slovanu podotknuto, kterak se jistý žendarm V. K. v Kolíně chlubil, že právo má nad učitelstvem jakousi dohlídku vésti; na to nám bylo oznámeno z úředních úst, že tento žendarm jen špatně vyrozuměl rozkazům a že takovou dohlídku nad učitelstvem nemají, což jsme také uveřejniti neopomenuli.

Čtouce nedávno jeden úvodní článek německých vládních novin "Prager Zeitung", divili jsme se velice tomu, že tyto noviny nepochybně rozkaz obdržely, proti Slovanu v této záležitosti se ozvati. Ovšem, že jméno "Slovan" vysloviti jim nelze a že tedy nás poznamenali jenom "Ein radikales Blatt": přece však proto věc sama patrně poukazovala na to, že jen proti Slovanu článek onen směřuje. Na ukázku jak poctivě tyto vládní noviny vedou svou polemiku, musíme podotknout, že obrátily věc tak, jako bychom se byli my nejvíce pozastavili nad tím, že žendarmové dostali nařízení spolubdíti na pilné navštěvování školy, kdežto přec každý náš čtenář dobře ví, že jsme dohlídku žendarmů nad učitelstvem za neslušnou a učitelský stav snižující věc prohlásili. Mezi dohlídkou na to, aby nedbalí rodičové své děti dle předpisu zákonů do školy posílali, a mezi dohlídkou nad učitelstvem (totiž nad učením) jest ale nesmírný rozdíl. Prager Zeitung ovšem praví, že jenom strany navštěvovaní školy a donucování k tomu žendarmerie poukázána jest nápomocna býti, dodává ale k tomu, že by ani dohlídka nad učiteli od žendarmerie vůbec pro učitelstvo snižující býti nemohla, anť prý žendarmerie má v každém ohledu bdíti nad plněním zákonů, a každý občan bez ohledu na svůj stav, povinen jest zákon plniti. Proti tomu se arci nedá nic namítati: jisto ale jest, že by tedy dle takové argumentace každý žendarm také právo a povinnost měl ku př. na pany ministry dohlížeti, jestli také oni dle zákonů se drží ve svém úřadování. Neboť páni ministři mají také povinnost zákony zachovávati ve svém úřadování, a jestli tedy žendarmerie dle výkladu Prager Zeitungu povinna jest všude a v každém ohledu dohlížeti na plnění zákonů, proč tedy ne také v ministerském büreau? Prager Zeitung vidí tedy nejlépe následky své nešťastné argumentace.

Věc jest dle našeho a tuším také dle všeobecného rozumného mínění taková. Žandarmerie jest ovšem povolána bdíti nad plněním zákonů - ale ne všech zákonů, sice by kromě žendarmerie nebylo zapotřebí zádných úřadů a soudů. Nad tím ale bdíti, jak učitelové své povinnosti ve škole zastávají, k tomu jistě povoláni a uspůsobeni jsou jiní úřadové, nikoli žendarmerie. My ku př. sami nemáme nejmenší příčinu stěžovati si v něčem na chování žendarmů zde proti nám, kdykoli se nahodila příležitost, že jsme s nimi co činiti měli ve svých záležitostech, kdežto se soudem a s politickým úřadem spolupůsobili: přece však nemohli bychom býti spokojeni, kdyby si ku př. některý právo osoboval, dohlížeti také na směr časopisu našeho a posuzovati jeho obsah. To jistě tak málo náleží do jejich oboru, jakoby do něho náležela paedagogická dohlídka nad učením.

Že však na celé té věci přece nějaký háček býti může, o tom podává světlost následující dopis k nám z nejlepšího pramene.

"V čísle 37. Vašeho Slovana" z podkraje kolínského, čtouce zprávu vychloubání se žendarma kolínského V. K., že též oni nad učitelstvem jakousi dohlídku by měli, drželi jsme tu za pouhé nevědomosti tohoto žendarma, neb dle vyjádření p. strážmistra jejich, ten samý vždy všecko naopak rozuměl, protož také již v Kolíně není.

Při držané však učitelské poradě dne 5. června jsme se od zde shromážděného učitelstva dověděli, že takovéto věci se na více místech opakovaly. Na př. vystoupil pan školní provisor z Radími a vypravoval následující událost .

Ku konci m. měsíce přijda jeden žendarm z Kouříma k p. starostovi, dal sobě představit mne, mluvě takto: Pane učitel! Já mám to právo a moc se na jejich chování, oučinkování atd. pozeptat, a jak dalece jsou s nimi občané spokojeni. Na to mu p. provisor odpověděl: To snad asi tak nebude pravda, že pod jejich dohlídkou stojíme, naši p. představení jsou posavade p. vikáři, duchovní a p. školní radové, slavná velebná konsistoř atd.; tady nevěděl kudy kam, načež žádal pak výtah nedbalých dětí, čímž mu ochotně poslouženo bylo.

V Čtitařích u Kolína též 31. žendarm ve škole byl, a. p. početvedoucímu se v těch samých slovech vyjádřil, do očí však ne učitelovi. Též v jedné škole za Labem to samé se přihodilo.

Tyto události vzbudily v našem shromaždění velmi velkou nelibost nad takovýmto počínáním, pročež se jednohlasným uzavřením do protokolu poznamenaly, a poněvadž se tyto protokoly k vyšším místům zasílati musí, doufáme, že se tomu všemu konec učiní.

Za pravdu toho ručí protokol školních porad 5. června t. r. v hlavní škole kolínské držaných.

Jeden při učitelských poradách přítomný člen."

Tolik tedy sloužiž prozatím Prager Zeitungu k vědomosti, kterouž spolu ubezpečujeme, že my nic proti tomu nemáme, aby c. k. žendarmerie nedbalé rodiče přidržovala k posílání dětí svých do školy, že naopak toto úplně schvalujeme.

zpět na obsah - Další: První výstraha "Slovanu"